Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:52:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Lựa chọn phương án Đúng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Tính nguyên hàm: ta được kết quả là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Tính nguyên hàm: ta được kết quả là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào Đúng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả 3 phương án đều sai
5-
Tính nguyên hàm: ta được kết quả là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho f(x), g(x) là các hàm liên tục trên [a,b]. Lựa chọn phương án đúng:
  A - 
Từ =>
  B - 
Từ
  C - 
Từ
  D - 
Cả 3 phương án đều sai
7-
Lựa chọn phương án Đúng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Tính nguyên hàm: ta được kết quả là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Cho . Lựa chọn phương án đúng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả 3 phương án đều sai
10-
Lựa chọn phương án Đúng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Ứng Dụng Của Tích Phân
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đồ Thị Hàm Số
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Tiệm Cận
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 06
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 05
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 01
Đề Xuất
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 30
Mũ và Logarit - Bài 4
Mũ và Logarit - Bài 17
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 10
Số phức - Bài 6
Hàm số và đồ thị - Bài 17
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 43
Khối đa diện - Đề 10
Số phức - Bài 3
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 18
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Mặt cầu - Bài 02
Nguyên hàm và Tích phân - Bài 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters