Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:38:40 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong không gian tọa độ Oxyz cho bốn điểm A(2; 0; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 6), D(2; 4; 6). Quỹ tích các điểm M (x; y; z) sao cho là mặt cầu:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm M(0; 1; -1), vuông góc và cắt đường thẳng
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm là hình chiếu H của gốc O lên đường thẳng AB và bán kính với điểm A(3; 0; 0), B(0; 4; 0).
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Trong không gian Oxyz cho 2 điểm A(1; 4; 2), B(-1; 2; 4). Viết phương trình đường thẳng d đi qua trọng tâm của tam giác OAB và vuông góc với mặt phẳng (OAB).
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Trong không gian Oxyz, lập phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng và hợp với mặt phẳng (Q): 2x - y - 2z = 0 một góc nhỏ nhất.
  A - 
2x + y - z + 3 = 0
  B - 
x + y + z + 3 = 0
  C - 
x + y - z + 3 = 0
  D - 
x + 2y - z + 3 = 0
6-
Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có các điểm A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), D(1; -1; 1) và C'(4; 5; -5). Tìm tọa độ điểm C.
  A - 
C(2; 0; 1)
  B - 
C(2; 0; 2)
  C - 
C(1; 0; 1)
  D - 
C(1; 0; 2)
7-
Cho hình lập phương cạnh a ABCD.A'B'C'D. Trên các cạnh BB', CD, AD' lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho B'M = CN = DP = ka (0 < k < 1). Xác định vị trí của M trên BB' để diện tích tam giác MNP có giá trị nhỏ nhất.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các điểm A(1; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) trong đó b, c > 0 và mặt phẳng (P): y - z + 1 = 0. Xác định tọa độ điểm B, C biết mặt phẳng (ABC) vuông góc với (P) và khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) bằng
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình hình chiếu d' của đường thẳng lên mặt phẳng (P): x + y + z - 7 = 0.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Trong không gian Oxyz cho đường thẳng và mặt phẳng (P): 2x + y - 2z + 9 = 0. Tìm điểm I thuộc d sao cho khoảng cách từ I đến (P) bằng 2.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Ứng Dụng Của Tích Phân
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đồ Thị Hàm Số
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Tiệm Cận
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 06
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 05
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 01
Hàm số và đồ thị - Bài 12
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 46
Hàm số và đồ thị - Bài 13
Khối đa diện - Đề 07
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 03
Khối đa diện - Đề 06
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 10
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Khối đa diện - Đề 21
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters