Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Hóa Hữu Cơ - Đề 69
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:29:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hoà tan hoàn toàn 17,88g hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm A, B và kim loại kiềm thổ M vào nước thu được dung dịch C và 0,24mol khí H2 bay ra. Dung dịch D gồm H2SO4 và HCl trong đó số mol của HCl gấp 4 số mol của H2SO4. Để trung hoà dung dịch C cần hết V lít dung dịch D. Tổng khối lượng muối tạo thành trong phản ứng trung hoà là ?
  A - 
18,46g
  B - 
27,40g
  C - 
36,92g
  D - 
16,84g
2-
Cho 9,1g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2,24lít CO2(đktc). Hai kim loại đó là
  A - 
Li, Na
  B - 
Na, K
  C - 
K, Rb
  D - 
Rb, Cs
3-
Đốt 2,7g bột nhôm ngoài không khí một thời gian, thấy khối lượng tăng thêm 1,44g. Phần trăm khối lượng bột nhôm đã bị oxi hoá bởi oxi của không khí là
  A - 
45%
  B - 
53%
  C - 
60%
  D - 
14%
4-
Lấy V lít dung dịch NaOH 0,4M cho vào dung dịch có chứa 58,14g Al2(SO4)3 thu được 23,4g kết tủa. Giá trị V là
  A - 
2,25lít hay 2,68lít
  B - 
2,65lít hay 2,25lít
  C - 
2,65lít hay 2,85lít
  D - 
2,55 lít hay 2,98 lít
5-
Nung p gam đá vôi có chứa 80% CaCO3 được V lít CO2 (đktc) cho CO2 thu được tác dụng với dung dịch có chứa 80g NaOH chỉ cho được một muối hiđrocacbonat A duy nhất thì giá trị p phải là
  A - 
125g
  B - 
250g
  C - 
160g
  D - 
200g
6-
Lấy 200ml dung dịch KOH cho vào 160ml dung dịch AlCl3 1M thu được 10,92g kết tủa. Nồng độ mol dung dịch KOH đã dùng là (biết kết tủa đã tan một phần):
  A - 
2,5 M
  B - 
2,1 M
  C - 
2,1 M hoặc 2,5 M
  D - 
2,4 M hoặc 0,8 M
7-
Một hỗn hợp hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn có khối lượng 10,6g. Khi tác dụng với hỗn hợp Cl2 dư cho ra hỗn hợp hai muối nặng 31,9g. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên là
  A - 
1,4g và 9,2g
  B - 
2,5g và 8,1g
  C - 
3,6g và 7,0g
  D - 
1,4g và 9,2g
8-
Hoà tan 1,17 gam NaCl vào nước sôi, đem điện phân có màng ngăn thu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Hiệu suất điện phân là
  A - 
15%
  B - 
25%
  C - 
35%
  D - 
45%
9-
Hoà tan hoàn toàn muối MCO3 bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 12,25% thu được dung dịch MSO4 15,89%. Kim loại M là:
  A - 
Mg
  B - 
Fe
  C - 
Zn
  D - 
Ca
10-
Nung m gam hỗn hợp A gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 cho đến khi không còn khí thoát ra, thu được 3,52 gam chất rắn B và khí C. Cho toàn bộ khí C hấp thụ hết bởi 1 lít d Ba(OH)2 x mol/l, thu được 7,88 gam kết tủa. Đun nóng tiếp dung dịch thấy tạo ra 3,94 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và x lần lượt là
  A - 
3,52 gam và 0,03 mol/l
  B - 
7,04 gam và 0,06 mol/l
  C - 
7,04 gam và 0,03 mol/l
  D - 
3,52 gam và 0,06 mol/l
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 04
Cacbonhidrat - Đề 11
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 07
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 04
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 02
Polime - Vật liệu polime - Đề 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 02
Hóa Hữu Cơ - Đề 28
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 05
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 04
Hiđrocacbon - Đề 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Polime Và Vật Liệu Polime - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 03
Đề Xuất
Cacbonhidrat - Đề 11
Hóa Hữu Cơ - Đề 10
Hóa Hữu Cơ - Đề 98
Hóa Hữu Cơ - Đề 96
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 03
Hóa Hữu Cơ - Đề 20
Amin - Aminoaxit - Protein - Đề 05
Cacbonhidrat - Đề 08
Cacbonhidrat - Đề 10
Hóa Hữu Cơ - Đề 33
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 03
Hóa Hữu Cơ - Đề 87
Hóa Hữu Cơ - Đề 79
Hóa Hữu Cơ - Đề 76
Polime - Vật liệu polime - Đề 04
Hóa Hữu Cơ - Đề 51
Hóa Hữu Cơ - Đề 83
Hiđrocacbon - Đề 01
Hóa Hữu Cơ - Đề 01
Cacbonhidrat - Đề 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters