WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Este - Lipit - Đề 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:43:18 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
5
2-
Este etyl axetat có công thức là
  A - 
CH3CH2OH.
  B - 
CH3COOH.
  C - 
CH3COOC2H5.
  D - 
CH3CHO.
3-
Nhiệt độ sôi của C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOCH3 giảm dần theo:
  A - 
CH3COOH > C2H5OH > CH3COOCH3 > CH3CHO
  B - 
CH3COOH > CH3COOCH3 > C2H5OH > CH3CHO
  C - 
C2H5OH > CH3COOH > CH3CHO> CH3COOCH3
  D - 
C2H5OH > CH3CHO > CH3COOCH3 > CH3COOH
4-
Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
  A - 
CH3COONa và C2H5OH.
  B - 
HCOONa và CH3OH.
  C - 
HCOONa và C2H5OH.
  D - 
CH3COONa và CH3OH.
5-
Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là
  A - 
C2H3COOC2H5.
  B - 
CH3COOCH3.
  C - 
C2H5COOCH3.
  D - 
CH3COOC2H5.
6-
Este vinyl axetat có công thức là
  A - 
CH3COOCH3.
  B - 
CH3COOCH=CH2.
  C - 
CH2=CHCOOCH3.
  D - 
HCOOCH3.
7-
Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
  A - 
CH2=CHCOONa và CH3OH.
  B - 
CH3COONa và CH3CHO.
  C - 
CH3COONa và CH2=CHOH.
  D - 
C2H5COONa và CH3OH.
8-
Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là
  A - 
n-propyl axetat.
  B - 
metyl axetat.
  C - 
etyl axetat.
  D - 
metyl fomiat.
9-
Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hơi este X thu được hai thể tích khí CO2 cùng điều kiện. X chính là:
  A - 
Metylfomat
  B - 
Không xác định được
  C - 
Metyl oxalat.
  D - 
Etyl axetat
10-
Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là
  A - 
C15H31COONa và etanol.
  B - 
C17H35COOH và glixerol.
  C - 
C15H31COONa và glixerol.
  D - 
C17H35COONa và glixerol.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 07
Cacbonhidrat - Đề 11
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 04
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 02
Polime - Vật liệu polime - Đề 03
Hóa Hữu Cơ - Đề 28
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 05
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 04
Polime - Vật liệu polime - Đề 04
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Polime Và Vật Liệu Polime - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 03
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 01
Hóa Hữu Cơ - Đề 95
Hóa Hữu Cơ - Đề 68
Hóa Hữu Cơ - Đề 36
Hóa Hữu Cơ - Đề 23
Hóa Hữu Cơ - Đề 86
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 06
Hóa Hữu Cơ - Đề 88
Trắc Nghiệm Hóa Học - Cacbohiđrat - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 04
Hóa Hữu Cơ - Đề 29
Cacbonhidrat - Đề 08
Trắc Nghiệm Hóa Học - Polime Và Vật Liệu Polime - Bài 03
Hóa Hữu Cơ - Đề 44
Hóa Hữu Cơ - Đề 74
Hóa Hữu Cơ - Đề 04
Hóa Hữu Cơ - Đề 77
Cacbonhidrat - Đề 01
Hóa Hữu Cơ - Đề 31
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters