Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Cacbonhidrat - Đề 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:48:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Từ xenlulozơ sản xuất xenlulozơ trinitrat, quá trình sản xuất bị hao hụt 12%. Từ 1,62 tấn xenlulozơ thì lượng xenlulozơ trinitrat thu được là
  A - 
2,975 tấn.
  B - 
3,613 tấn.
  C - 
2,546 tấn.
  D - 
2,613 tấn.
2-
Điểm giống nhau về cấu tạo giữa tinh bột và xenlulozơ là
  A - 
được tạo nên từ nhiều gốc fructozơ.
  B - 
được tạo nên từ nhiều gốc glucozơ.
  C - 
được tạo nên từ nhiều phân tử glucozơ.
  D - 
được tạo nên từ nhiều phân tử saccarozơ.
3-
Thuốc thử để phân biệt các dung dịch riêng biệt saccarozơ, mantozơ, etanol và anđehit fomic là
  A - 
AgNO3 / NH3.
  B - 
Cu(OH)2 / OH-.
  C - 
H2 / Ni.
  D - 
vôi sữa.
4-
Một cacbohiđrat X có phân tử khối 342, X không có tính khử. Cho 8,55 g X tác dụng với dung dịch axit clohiđric rồi cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac, đun nhẹ thu được 10,8 g Ag. X là
  A - 
mantozơ.
  B - 
saccarozơ.
  C - 
glucozơ.
  D - 
fructozơ.
5-
Cho chuỗi biến đổi sau:
Khí cacbonic → tinh bột → glucozơ →ancol etylic
(1), (2), (3) lần lượt là các phản ứng
  A - 
quang hợp, lên men, thuỷ phân.
  B - 
quang hợp, thuỷ phân, lên men.
  C - 
thuỷ phân, quang hợp, lên men.
  D - 
lên men, quang hợp, lên men.
6-
Cho các chất: sợi bông (1), cao su buna (2), protein (3), tinh bột (4). Các chất thuộc loại polime thiên nhiên là
  A - 
(1), (2), (3)
  B - 
(1), (3), (4).
  C - 
(2), (3), (4).
  D - 
(1),(2),(3),(4).
7-
Trong các phát biểu sau về gluxit:
(1). Khác với glucozơ( chứa nhóm anđehit), fructozơ(chứa nhóm xeton) không cho phản ứng tráng bạc.
(2). Phân tử saccarozơ gồm gốc α-glucozơ liên kết với gốc β-fructozơ nên cũng cho phản ứng tráng bạc như glucozơ.
(3). Tinh bột chứa nhiều nhóm -OH nên tan nhiều trong nước.
Phát biểu không đúng là
  A - 
(1)
  B - 
(1), (2)
  C - 
(2), (3)
  D - 
(1), (2),(3)
8-
Cho các chất được đánh số thứ tự như sau:
(1) H2/Ni, to (2) Cu(OH)2 (3) [Ag(NH3)2]OH (4) CH3COOH (H2SO4 đặc)
Saccarozơ có thể tác dụng được với chất thuộc số thứ tự
  A - 
(1), (2).
  B - 
(2), (4).
  C - 
(2), (3).
  D - 
(1), (4).
9-
Trong phân tử amilozơ
  A - 
các gốc α-glucozơ nối với nhau bởi liên kết α-1,2-glicozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh.
  B - 
các gốc α-glucozơ nối với nhau bởi liên kết α-1,4-glicozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh.
  C - 
các gốc β-glucozơ nối với nhau bởi liên kết β-1,2-glicozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh.
  D - 
các gốc β-glucozơ nối với nhau bởi liên kết β-1,4-glicozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh.
10-
Đốt cháy hoàn toàn 0,171 gam một cacbohiđrat X thu được 0,264 gam CO2 và 0, 099 gam H2O. Biết Mx = 342 đvC và X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. X là
  A - 
glucozơ.
  B - 
mantozơ.
  C - 
saccarozơ
  D - 
fructozơ.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 04
Cacbonhidrat - Đề 11
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 07
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 04
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 02
Polime - Vật liệu polime - Đề 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 02
Hóa Hữu Cơ - Đề 28
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 05
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 04
Hiđrocacbon - Đề 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Polime Và Vật Liệu Polime - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 03
Đề Xuất
Hiđrocacbon - Đề 01
Hóa Hữu Cơ - Đề 85
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 01
Hóa Hữu Cơ - Đề 83
Hóa Hữu Cơ - Đề 18
Hóa Hữu Cơ - Đề 78
Hóa Hữu Cơ - Đề 71
Hóa Hữu Cơ - Đề 93
Hóa Hữu Cơ - Đề 16
Hóa Hữu Cơ - Đề 26
Amin - Aminoaxit - Protein - Đề 02
Hóa Hữu Cơ - Đề 32
Hóa Hữu Cơ - Đề 62
Hóa Hữu Cơ - Đề 09
Hóa Hữu Cơ - Đề 87
Hóa Hữu Cơ - Đề 82
Hóa Hữu Cơ - Đề 17
Hóa Hữu Cơ - Đề 75
Hóa Hữu Cơ - Đề 07
Trắc Nghiệm Hóa Học - Cacbohiđrat - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters