Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:11:23 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất nào sau đây?
  A - 
Hứng được trên màn và lớn bằng vật
  B - 
Hứng được trên màn và bé hơn vật
  C - 
Không hứng được trên màn và và bé hơn vật
  D - 
Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
2-
Khoảng cách từ ảnh của vật đến gương phẳng có tính chất nào sau đây?
  A - 
Bằng khoảng cách từ vật đến gương
  B - 
Nhỏ hơn khoảng cách vật đến gương
  C - 
Lớn gấp 2 lần khoảng cách từ vật đến gương
  D - 
Lớn gấp 4 lần khoảng cách từ vật đến gương
3-
Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?
  A - 
Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật
  B - 
Không hứng được trên màn, bằng vật
  C - 
Hứng được trên màn, bằng vật
  D - 
Hứng được trên màn nhỏ hơn vật
4-
Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi là?
  A - 
Vừa là ảnh ảo vừa là ảnh thật
  B - 
Ảnh thật
  C - 
Ảnh ảo
  D - 
Có thể là ảnh ảo, có thể là ảnh thật
5-
Người ta dùng gương cầu đặt phía trước xe máy, ô tô có tác dụng:
  A - 
Nhìn rõ các vật đằng sau
  B - 
Soi hành khách ngồi đằng sau
  C - 
Tạo ra vùng nhìn thấy rộng hơn
  D - 
Để cho đẹp
6-
Khi đưa một vật lại gần gương cầu lồi thì ảnh của vật sẽ?
  A - 
Không thay đổi
  B - 
To dần
  C - 
Nhỏ dần
  D - 
Lúc to lúc nhỏ
7-
Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có tính chất nào sau đây?
  A - 
Ngược chiều so với vật
  B - 
Cùng chiều so với vật
  C - 
Gương to thì ảnh cùng chiều với vật
  D - 
Gương nhỏ thì ảnh ngược chiều với vật
8-
Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất nào sau đây?
  A - 
Ngược chiều so với vật
  B - 
Cùng chiều so với vật
  C - 
Gương to thì ảnh cùng chiều với vật
  D - 
Gương nhỏ thì ảnh ngược chiều với vật
9-
Khi đưa một vật lại gần gương cầu lõm thì ảnh của vật sẽ?
  A - 
Không thay đổi
  B - 
To dần
  C - 
Nhỏ dần
  D - 
Lúc to lúc nhỏ
10-
Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm luôn?
  A - 
Lớn bằng vật
  B - 
Nhỏ hơn vật
  C - 
Lớn hơn vật
  D - 
Bằng vật
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters