WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 77
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:13:50 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một mạch dao động lí tưởng LC đang có dao động điện từ tự do với Io là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Điện áp cực đại giữa hai đầu tụ điện có biểu thức là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Khi nói về một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây sai ?
  A - 
Gia tốc của vật biến thiên điều hoà theo thời gian.
  B - 
Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
  C - 
Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hoà theo thời gian.
  D - 
Thế năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
3-
Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi với công suất không thay đổi và điện áp hiệu dụng là 4 kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải điện là 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình tải điện năng tăng đến 95% thì ta phải
  A - 
tăng điện áp lên đến 8 kV.
  B - 
tăng điện áp lên đến 12 kV.
  C - 
tăng điện áp lên đến 4,75 kV.
  D - 
giảm điện áp xuống còn 2 kV.
4-
Một con lắc đơn dao động điều hòa tại một nơi trên mặt đất. Nếu tăng chiều dài dây treo con lắc lên gấp 4 lần đồng thời giảm khối lượng vật nặng con lắc một nửa thì so với trước, chu kì dao động của con lắc sẽ:
  A - 
tăng gấp đôi.
  B - 
tăng lần.
  C - 
không thay đổi.
  D - 
giảm một nửa.
5-
Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, suất điện động cực đại trong mỗi cuộn dây của phần ứng là Eo. Tại thời điểm suất điện động tức thời ở cuộn 1 bằng 0 và đang tăng thì suất điện động tức thời trong cuộn 2 và cuộn 3 tương ứng là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Một con lắc đơn có khối lượng quả cầu nhỏ là 2 g dao động điều hoà trong điện trường đều mà các đường sức điện có phương ngang, cường độ điện trường E = 4,9.104 V/m. Biết ban đầu quả cầu chưa tích điện, sau đó tích điện , gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Tỉ số chu kì dao động của con lắc trước và sau khi tích điện cho quả cầu là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Vào cùng một thời điểm nào đó, hai dòng điện xoay chiều có cường độ có cùng giá trị tức thời là 0,5Io, nhưng một dòng điện có cường độ đang tăng còn một dòng điện có cường độ đang giảm. Hai dòng điện này lệch pha nhau:
  A - 
rad.
  B - 
rad.
  C - 
π rad.
  D - 
rad.
8-
Con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k, vật nhỏ có khối lượng 150 g. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm thì gia tốc cực đại của vật bằng 16 m/s2. Độ cứng lò xo là:
  A - 
150 N/m.
  B - 
30 N/m.
  C - 
600 N/m.
  D - 
60 N/m.
9-
Con lắc lò xo có khối lượng vật nặng là 85 g dao động điều hoà, trong 24 s thực hiện được 120 dao động toàn phần. Lấy π2 = 10. Độ cứng của lò xo của con lắc đó là:
  A - 
85 N/m.
  B - 
100 N/m.
  C - 
120 N/m.
  D - 
10 N/m.
10-
Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Điều chỉnh độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 200 V. Giá trị cực đại đó là:
  A - 
100 V.
  B - 
250 V.
  C - 
300 V.
  D - 
150 V.
11-
Điều nào sau đây đúng khi so sánh dao động cưỡng bức và dao động duy trì của một con lắc?
  A - 
Khi tần số ngoại lực bằng tần số riêng của hệ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
  B - 
Là dao động điều hòa với tần số bằng tần số riêng của hệ.
  C - 
Là dao động điều hòa với tần số bằng tần số của ngoại lực.
  D - 
Dao động cưỡng bức có chu kì bằng chu kì ngoại lực, dao động duy trì có chu kì bằng chu kì riêng của hệ.
12-
Khi mắc lần lượt điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C vào một điện áp xoay chiều ổn định thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lần lượt là 2A, 1A, 3A. Khi mắc nối tiếp ba phần tử R,L,C đó rồi mắc vào điện áp xoay chiều trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:
  A - 
  B - 
6 A.
  C - 
1,20 A.
  D - 
1,25 A.
13-
Một vật nhỏ có khối lượng 150 g dao động điều hoà trên trục Ox. Biết vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật có độ lớn lần lượt bằng 80 cm/s và 16 m/s2. Độ lớn lực kéo về cực đại tác dụng lên vật là:
  A - 
12 N.
  B - 
24 N.
  C - 
2,4 N.
  D - 
0,12 N.
14-
Trong mạch dao động LC lí tưởng, cường độ dòng điện cực đại là Io. Ở thời điểm năng lượng điện trường bằng một nửa năng lượng từ trường của mạch thì cường độ dòng điện trong mạch khi đó là
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
15-
Một sợi dây đàn hồi OA treo thẳng đứng, đầu O gắn vào nhánh của một âm thoa, đầu A thả tự do. Khi âm thoa rung với tần số 40 Hz thì trên dây có dừng với 5 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây với tốc độ 8 m/s. Chiều dài của dây là:
  A - 
45 cm.
  B - 
90 cm.
  C - 
55 cm.
  D - 
40 cm.
16-
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng UAM = UMB = U1. Cường độ dòng điện trong mạch trễ pha so với điện áp uAM và sớm pha so với điện áp uMB. Ta có
  A - 
điện áp uAB trễ pha so với cường độ dòng điện.
  B - 
U = 2U1.
  C - 
hệ số công suất của đoạn mạch AM bằng 0,5.
  D - 
hệ số công suất của đoạn mạch MB bằng
17-
Một vật dao động có gia tốc biến đổi theo thời gian: a = 6sin20t (m/s2). Biểu thức vận tốc của vật là:
  A - 
v = 120cos20t (cm/s).
  B - 
v = 0,012cos(20t + π/2) (cm/s).
  C - 
v = 30cos(20t + π) (cm/s).
  D - 
v = 0,3cos20t (cm/s).
18-
Đặt một điện áp u = Uocosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, Io, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức nào sau đây sai ?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
19-
Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, biết điện trở R không đổi. Khi trong đoạn mạch có cộng hưởng điện thì phát biểu nào sau đây sai?
  A - 
Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.
  B - 
Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.
  C - 
Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở nhỏ hơn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.
  D - 
Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện trở.
20-
Hai cuộn dây trong một máy hạ áp lý tưởng có số vòng dây là 1100 vòng và 2200 vòng. Khi mắc hai đầu cuộn sơ cấp của biến áp vào điện áp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải bằng:
  A - 
  B - 
0V.
  C - 
220 V.
  D - 
55V.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2012 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 184
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 161
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 13 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 06 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 24 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 198
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 74
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 53
Luyện thi đại học - Vật lý - Đề 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2010 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 109
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 215
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters