WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Country Life And City Life - Test 04
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:36:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
She _____ a speech at the conference next week.
  A - 
has made
  B - 
is making
  C - 
make
  D - 
would make
2-
The climate is getting_____ .
  A - 
warmer
  B - 
warmly
  C - 
warmness
  D - 
warming
3-
A: Jenny has had her baby.
B: Really? That’s wonderful! I ____ her some flowers.
  A - 
will send
  B - 
has sent
  C - 
send
  D - 
am sending
4-
The universe _____, and has been since its beginning.
  A - 
expand
  B - 
is expanding
  C - 
will expand
  D - 
is going to expand
5-
The CD is _____ than the cassette.
  A - 
more expensive
  B - 
much expensive
  C - 
expensive
  D - 
expensiver
6-
This machine is ____ .
  A - 
most reliable
  B - 
the most reliable
  C - 
more reliable
  D - 
reliabler
7-
TV is bringing ______ information, ______ entertainment.
  A - 
not only - but also
  B - 
so - that
  C - 
either - or
  D - 
more - than
8-
The film is _____________ not suitable for young children.
  A - 
specially
  B - 
certainly
  C - 
hardly
  D - 
really
9-
She is offering a reward _____ the return of her lost watch.
  A - 
for
  B - 
of
  C - 
to
  D - 
with
10-
_____ is a violent tropical storm in the western Pacific.
  A - 
Flood
  B - 
Tidal wave
  C - 
Typhoon
  D - 
Drought
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 76
English 8 - Test 204
English 8 - Test 31
English 8 - Test 221
Country Life And City Life - Test 12
Inventions - Test 9
English 8 - Test 49
Study Habits - Test 05
Computers - Test 11
My Neighborhood - Test 02
Wonders Of The World - Test 7
At Home - Test 01
A Vacation Abroad - Test 03
Making Arrangements - Test 14
English 8 - Test 03
English 8 - Test 94
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters