Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
142 bài trong 15 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Một dung dịch NaCl nóng chứa 60 gam NaCl trong 120 gam nước được làm lạnh về nhiệt độ 200C. Biết độ tan của NaCl ở 200C là 36gam. Hãy cho biết khối lượng NaCl tách ra khỏi dung dịch.
a. 16 gam
b. 15,8 gam
c. 20 gam
d. 16,8 gam

Demo

Hòa tan 33,6 lít khí hiđroclorua HCl (ở đktc) vào 500cm3 nước thành dung dịch axit HCl (coi thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ mol của dung dịch axit là:
a. 3,5M
b. 2,9M
c. 3M
d. 4,5M

Demo

Khối lượng CuSO4.5H2O khi cho vào 50 gam dung dịch CuSO4 4% để được dung dịch CuSO4 có nồng độ 14% là:
a. 10 gam
b. 10,5 gam
c. 11 gam
d. 25 gam

Demo

Nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 khi thêm 1 lít nước vào 500 ml dung dịch HNO3 32% (D = 1,2g/ml) là:
a. 12%
b. 13%
c. 12,5%
d. 20%

Demo

Để pha chế 400ml dung dịch 2M thì thể tích dung dịch HCl 10M và thể tích nước cần dùng là:
a. 65ml HCl và 335 ml nước
b. 75ml HCl và 325 ml nước
c. 80ml HCl và 320 ml nước
d. 200 ml HCl và 200 ml nước

Demo

Trong giờ thực hành thí nghiệm, một em học sinh đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 gam dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu được 50 gam dung dịch H2SO4. Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng (biết D = 1,1g/cm3).
a. 2,24 mol
b. 2,5 mol
c. 2,3 mol
d. Một kết quả khác

Demo

Có dung dịch NaOH 2mol/l, muốn có 250 ml dung dịch NaOH 0,5M, người ta pha chế như thế nào?
a. Cho nước vào 62,5ml dung dịch NaOH 2M cho đủ 250ml.
b. Cho nước vào 60,5ml dung dịch NaOH 2M cho đủ 250ml.
c. Cho nước vào 63,5ml dung dịch NaOH 2M cho đủ 250ml.
d. Một phương pháp khác.

Demo

Cho thêm nước vào 150 gam dung dịch HCl nồng độ 2,65% để được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:
a. 0,0545M
b. 0,05M
c. 0,064M
d. Một kết quả khác

Demo

Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết:
a. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch.
b. Số gam chất tan trong 100 gam dung dịch.
c. Số gam chất tan trong 100 gam dung môi.
d. Số gam chất tan trong một khối lượng xác định dung dịch.

Demo

Nước và rượu dễ trộn lẫn để tạo thành dung dịch, 80ml rượu và 50ml nước được trộn lẫn. Phát biểu nào sau đây đúng?
a. Nước là dung môi
b. Rượu là chất tan
c. Dung môi là rượu
d. Cả hai là dung môi vì đều là chất lỏng

      2    3    4    5   ...  15    Right  
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Bài 1: Chất
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 3: Sự biến đổi chất
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Oxi - Không Khí - Bài 04
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Hiđro - Nước - Bài 01
Đề Xuất
Dung Dịch - Bài 22
Dung Dịch - Bài 03
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 05
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 22
Ôn Tập Chương 1. Phần A
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 14
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 22
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 18
Dung Dịch - Bài 02
Phản Ứng Hóa Học - Bài 08
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 10
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 28
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 15
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 20
Phản Ứng Hóa Học - Bài 15
Dung Dịch - Bài 25
Hiđro - Nước - Bài 03
Hiđro - Nước - Bài 08
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 11
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 21
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters