Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8 >> Toán >>  ||   Đại Số     Hình Học  
182 bài trong 19 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Phân tích đa thức (x + 1)2 - 3(x + 1) thành nhân tử, ta được:
A. (x + 1)(x - 4)
B. (x + 1)(x - 2)
C. (x + 1)(x + 2)
D. (x - 1)(x + 2)

Demo

Cho:
a = 11....1 (có 8 chữ số 1),
b = 100...05 (có 7 chữ số 0).
Vậy ab + 1 là bình phương của số tự nhiên:
A. 33333334
B. 333333334
C. 3333333334
D. 3333334

Demo

Phân tích đa thức x2y + xy2 + x2z + y2z + y3 + x3 thành nhân tử, ta được:
A. (x + y + z)(x + y)
B. (x + y + z)(x2 + y2)
C. (x + y + z)(2x + 2y)
D. (x + y + z)(x + y)2

Demo

Cho A = 4(32 + 1)(34 + 1)(38 + 1)...(364 + 1) và B = 3128 - 1
Kết quả là:
A.
B.
C.
D.

Demo

Phân tích đa thức x2y + xy2 + x2z + y2z + y3 + x3 thành nhân tử, ta được:
A. (x + y + z)(x + y)
B. (x + y + z)(x2 + y2)
C. (x + y + z)(2x + 2y)
D. (x + y + z)(x + y)2

Demo

Cho biểu thức M = ac2x - adx - bc2 x + cdx + bdx - c3x
Khi d = c2 giá trị của M = ?
A. 0
B. 1
C. -1
D. 4

Demo

Giá trị số tự nhiên n để phép chia (-3x5 + 5x4 - 10x) : 5xn (x ≠ 0) thực hiện được là:
A. n ∈ {0; 1}
B. n ∈ {1; 2}
C. n ∈ {2; 3}
D. n ∈ {3; 4}

Demo

Phân tích đa thức x2 - 2yz - y2 - z2 thành nhân tử, ta được:
A. (x - y - z)(x + y + z)
B. (x - y - z)(x - y + z)
C. (x - y + z)(x + y + z)
D. (x - y - z)(x + y - z)

Demo

Cho hình chóp cụt đều có đáy là đa giác n cạnh. Trong các kết luận sau kết luận nào sai?
A. Hình chóp cụt đều đó có n + 1 mặt
B. Hình chóp cụt đều đó có n mặt bên
C. Hình chóp cụt đều đó có 3n cạnh
D. Hình chóp cụt đều đó có 2n đỉnh

Demo

Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác ABC cạnh AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 10cm, độ dài cạnh bên bằng 10cm. Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng bằng:
A. 300cm2
B. 288cm2
C. 360cm2
D. Một đáp án khác

      2    3    4    5   ...  19    Right  
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 40
Đề Xuất
Tứ Giác - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 33
Hình Học Lớp 8 - Bài 23
Phân thức đại số - Bài 03
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 03
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 06
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 02
Phân Thức Đại Số - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 26
Tam giác đồng dạng - Bài 09
Hình Học Lớp 8 - Bài 15
Phân thức đại số - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 12
Tam giác đồng dạng - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 32
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 06
Tam giác đồng dạng - Bài 07
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 18
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters