Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 139
Put the correct verb forms of the verb in brackets.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:07:44 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
"Do you mind if I sit here?"
"I'd rather you (sit)...................... over there."
  A - 
sat
  B - 
sit
  C - 
sitting
  D - 
are sit
2-
There (be) ………….. no rain here for 6 months.
  A - 
are
  B - 
has been
  C - 
had being
  D - 
had been
3-
He spoke to me as if he (be) ………… my father.
  A - 
is
  B - 
be
  C - 
been
  D - 
were
4-
By the time we (stop) …………, we had driven six hundred miles.
  A - 
stop
  B - 
stopping
  C - 
stopped
  D - 
had stop
5-
The price ( become ) ................... more and more expensive these days.
  A - 
become
  B - 
is becoming
  C - 
has become
  D - 
had becoming
6-
Pupils are made (work)……………… hard at this school.
  A - 
to work
  B - 
work
  C - 
working
  D - 
worked
7-
It’s ten years since I last (see) ………… her.
  A - 
see
  B - 
saw
  C - 
seen
  D - 
had seen
8-
Don’t forget (lock) ………… the door before going to bed.
  A - 
to lock
  B - 
lock
  C - 
locked
  D - 
locking
9-
The pens ( produce ).............. by Thien Long Company are usually cheap and good.
  A - 
produce
  B - 
produced
  C - 
producing
  D - 
have produce
10-
The film (begin) ......................at 7.30 or 8.00?
  A - 
Does .... begin
  B - 
Is .... begin
  C - 
Do .... begin
  D - 
Did .... begin
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Computers - Test 9
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Our Past - Test 03
English 8 - Test 139
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 127
English 8 - Test 52
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
English 8 - Test 227
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
English 8 - Test 217
English 8 - Test 68
English 8 - Test 174
The Young Pioneers Club - Test 09
Computers - Test 2
A First - Aid Course - Test 04
My Neighborhood - Test 05
My Neighborhood - Test 10
The Young Pioneers Club - Test 07
English 8 - Test 158
Country Life And City Life - Test 01
English 8 - Test 150
The Young Pioneers Club - Test 04
Study Habits - Test 10
A Vacation Abroad - Test 04
English 8 - Test 42
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters