Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 52
Rewrite the following sentence so that the second sentence means exactly the same as the sentence before it.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:18:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
She couldn’t come to class because of her illness.
- As....................................................................
  A - 
As she is ill, she couldn’t come to class.
  B - 
As she was ill, she couldn’t came to class.
  C - 
As she was ill, she couldn’t come to class.
  D - 
As she was ill, she couldn’t coming to class.
2-
Shall we go to the cinema tonight?
- What about.................................................
  A - 
What about go to the cinema tonight?
  B - 
What about going to the cinema tonight?
  C - 
What about going the cinema tonight?
  D - 
What about went to the cinema tonight?
3-
They requested us to leave the place at once.
- They suggested we...........................................
  A - 
They suggested we should leave the place at once.
  B - 
They suggested we can leave the place at once.
  C - 
They suggested we should leaving the place at once.
  D - 
They suggested we should left the place at once.
4-
She can’t work hard because she is very old.
- Because of.....................................................
  A - 
Because of her age, she can’t worked hard.
  B - 
Because of her age, she can’t working hard.
  C - 
Because of her age, she couldn’t work hard.
  D - 
Because of her age, she can’t work hard.
5-
Because of being busy, he couldn’t meet you.
- Because he is ......................................................
  A - 
Because he is busy, he couldn’t meet you.
  B - 
Because he is busy, he couldn’t met you.
  C - 
Because he is busy, he couldn’t meeting you.
  D - 
Because he is busy, he can’t meet you.
6-
Although his leg was broken, he managed to get out of the car.
- In spite..................................................................
  A - 
In spite of his broken leg, he managed to get out of the car.
  B - 
In spite of his break leg, he managed to get out of the car.
  C - 
In spite of his broke leg, he managed to get out of the car.
  D - 
In spite of his broken leg, he manage to get out of the car.
7-
It may rain on your way home, so take a raincoat with you.
- In case.........................................................................
  A - 
In case it rains on your way home, you’d better took a raincoat with you.
  B - 
In case it rains on your way home, you’d better take a raincoat with you.
  C - 
In case it rains on your way home, you’d better taking a raincoat with you.
  D - 
In case it rains on your way home, you’d better taken a raincoat with you.
8-
That man used to work with me when I lived in New York.
- That’s ......................................................................
  A - 
That’s the man who used to work with me when I live in New York.
  B - 
That’s the man who used to work with me when I lived in New York.
  C - 
That’s the man who used to worked with me when I lived in New York.
  D - 
That’s the man who using to work with me when I lived in New York.
9-
The storm destroyed the town completely.
- The town ................................................................
  A - 
The town is destroyed completely by the storm.
  B - 
The town was destroy completely by the storm.
  C - 
The town was destroyed completelly by the storm.
  D - 
The town was destroyed completely by the storm.
10-
Despite his age, Mr Thanh runs five kilometers every morning.
- Even....................................................................
  A - 
Even though he was old, Mr Thanh runs five kilometers every morning.
  B - 
Even though he is old, Mr Thanh runs five kilometers every morning.
  C - 
Even though he is old, Mr Thanh run five kilometers every morning.
  D - 
Even though he is old, Mr Thanh ran five kilometers every morning.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Computers - Test 9
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Our Past - Test 03
English 8 - Test 139
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 52
English 8 - Test 127
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
English 8 - Test 227
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
Computers - Test 3
English 8 - Test 65
Our Past - Test 11
English 8 - Test 06
English 8 - Test 234
English 8 - Test 102
My Neighborhood - Test 10
Country Life And City Life - Test 03
At Home - Test 05
Traveling Around Viet Nam - Test 14
The Young Pioneers Club - Test 04
My Neighborhood - Test 09
My Friend - Test 13
English 8 - Test 115
English 8 - Test 85
English 8 - Test 52
Inventions - Test 13
English 8 - Test 100
English 8 - Test 176
English 8 - Test 147
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters