WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 75
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:37:01 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Dung dịch HCl tác dụng với Fe tạo:
  A - 
Muối sắt II
  B - 
Muối sắt III
  C - 
Cả muối sắt II và muối sắt III
  D - 
Phương án khác
2-
Dung dịch H2SO4 tác dụng với đơn chất nào sau đây để tạo ra chất khí:
  A - 
Phot pho ( P )
  B - 
Đồng ( Cu )
  C - 
Kẽm ( Zn )
  D - 
Bạc (Ag )
3-
Dùng chất nào sau đây để có thể nhận biết được dung dịch muối: K2SO4 và K2CO3
  A - 
KOH
  B - 
HCl
  C - 
CaCl2
  D - 
AgNO3
4-
Cho 30 ml dung dịch HCl tác dụng với một lượng kẽm (Zn) dư. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí hydro. Khối lượng Zn tham gia phản ứng là:
  A - 
6,5 gram
  B - 
13 gram
  C - 
15 gram
  D - 
19,5 gram
5-
Cho các bazơ sau: Ba(OH)2 ; Fe(OH)2 ; Cu(OH)2 ; Zn(OH)2 . Bazơ nào tác dụng được với CO2 :
  A - 
Fe(OH)2
  B - 
Cu(OH)2
  C - 
Ba(OH)2
  D - 
Zn(OH)2
6-
Cặp chất nào sau đây tác dụng được với nhau:
  A - 
Fe(OH)2 và CO2
  B - 
KOH và AgCl
  C - 
Cu(OH)2 và H2SO4
  D - 
NaOH và BaSO4
7-
Cho dung dịch các chất sau: HNO3 ; H2SO4 ; Ca(OH)2 ; NaCl . Cách nào dưới đây có thể nhận biết được các dung dịch trên:
  A - 
Chỉ dùng quỳ tím
  B - 
Chỉ dùng dung dịch BaCl2
  C - 
Dùng quỳ tím và dung dịch BaCl2
  D - 
A và B đều đúng
8-
Natri hydroxit (NaOH) là:
  A - 
Chất rắn màu trắng , hút ẩm mạnh, không tan trong nước.
  B - 
Chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, không tan trong nước.
  C - 
Chất rắn không màu , hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước.
  D - 
Chất rắn màu trắng , hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước.
9-
Phân tử bazơ gồm:
  A - 
Nguyên tử kim loại và gốc axit
  B - 
Nguyên tử phi kim và gốc axit
  C - 
Nguyên tử phi kim và nhóm hydroxit
  D - 
Nguyên tử kim loại và nhóm hyđroxit
10-
Cho các bazơ sau: NaOH ; Cu(OH)2 ; KOH ; Mg(OH)2 ; Ba(OH)2 ; Zn(OH)2. Có:
  A - 
1 bazơ tan
  B - 
2 bazơ tan
  C - 
3 bazơ tan
  D - 
4 bazơ tan
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 25
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 29
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 20
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 27
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 38
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 30
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 28
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 17
Kim Loại - Bài 11
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 24
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 16
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 15
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 22
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 19
Kim Loại - Bài 09
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 23
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 49
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 18
Đề Xuất
Kim Loại - Bài 11
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 14
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 13
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 43
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 26
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 45
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 02
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 16
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 53
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 01
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 05
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 27
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 17
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 24
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 71
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 26
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 09
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 46
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 69
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 32
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters