WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

The Young Pioneers Club - Test 12
Choose the word that best fits each of the blank spaces.
Hoa is excited about the (1) _____ activities she is going to do. The Y&Y is having a plan (2)______ the community. She’ll (3) _____ in its recycling program. In joining this program, she’ll collect (4) _____ paper, glass and empty cans. Then she will send them for (5)______.
She hopes that she could (6)______save natural resources and earn some money for her school Y&Y in these (7)______ . She also (8)________thinks about participating in (9)_____ planting trees and flowers or (10)______ the street children.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:53:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
interesting
  B - 
interested
  C - 
boring
  D - 
bored
2-
(2)
  A - 
help
  B - 
to help
  C - 
helping
  D - 
to helping
3-
(3)
  A - 
take part
  B - 
participate
  C - 
fill
  D - 
a & b
4-
(4)
  A - 
use
  B - 
used
  C - 
using
  D - 
to use
5-
(5)
  A - 
recyclable
  B - 
recycle
  C - 
recycled
  D - 
recycling
6-
(6)
  A - 
save
  B - 
to save
  C - 
saving
  D - 
to saving
7-
(7)
  A - 
organization
  B - 
members
  C - 
activities
  D - 
resources
8-
(8)
  A - 
think
  B - 
thinks
  C - 
thinking
  D - 
to think
9-
(9)
  A - 
and
  B - 
either
  C - 
so
  D - 
neither
10-
(10)
  A - 
help
  B - 
helped
  C - 
helping
  D - 
to help
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
Making Arrangements - Test 12
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Wonders Of The World - Test 13
English 8 - Test 236
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
English 8 - Test 139
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
At Home - Test 04
Making Arrangements - Test 06
Đề Xuất
Country Life And City Life - Test 12
Country Life And City Life - Test 08
A First - Aid Course - Test 04
My Neighborhood - Test 09
English 8 - Test 152
English 8 - Test 167
My Friend - Test 10
Recycling - Test 02
English 8 - Test 20
Country Life And City Life - Test 15
A Vacation Abroad - Test 05
Recycling - Test 05
Wonders Of The World - Test 8
English 8 - Test 121
English 8 - Test 15
English 8 - Test 213
Inventions - Test 6
A First - Aid Course - Test 15
English 8 - Test 60
English 8 - Test 231
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters