Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

My Neighborhood - Test 06
Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:09:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
It is too late to going to the cinema.
             A          B    C   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
2-
Tennis has been the most important thing to her for she was a little girl.
                   A    B               C                          D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
3-
’Have something to eat. You have to be hungry.’
                A             B           C               D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
4-
This job is a lot different with what I’m used to .
             A    B                  C                         D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
5-
Martina hasn’t attended school for 1994, and she has played tennis for years.
                A                              B            C                                    D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
6-
Millions of people have visit Disney World in, Florida, since it opened.
             A                      B                        C                               D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
7-
Some things are too small to seeing without a microscope.
   A              B                        C          D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
8-
He is going to study the market in order to is more successful.
           A                                        B        C    D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
9-
We must arrange a convenience time and place for the meeting.
        A                          B                 C            D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
10-
The shop offers a wide select of wine.
                   A         B     C     D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Computers - Test 9
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Our Past - Test 03
English 8 - Test 139
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 127
English 8 - Test 52
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
English 8 - Test 227
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
English 8 - Test 37
English 8 - Test 181
English 8 - Test 104
Traveling Around Viet Nam - Test 01
Recycling - Test 06
Making Arrangements - Test 16
English 8 - Test 147
English 8 - Test 05
At Home - Test 01
English 8 - Test 58
A Vacation Abroad - Test 08
English 8 - Test 212
English 8 - Test 173
A First - Aid Course - Test 10
English 8 - Test 217
At Home - Test 06
English 8 - Test 140
Making Arrangements - Test 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters