Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Computers - Test 13
Choose the word that best fits each of the blank spaces.Today, computer companies (1)_____ sell many (2)_____programs for computers. First, there are programs (3) ____math problems. Second, there are (4)____. for scientific studies. Third, some programs are (5)______fancy typewriters. They are often (6)______by writers and business people. Other programs are (7)_______made for courses in schools and universities. And (8) _____ there are programs for fun. These (9)______word games and puzzles (10)____ children and adults.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:46:46 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
sell
  B - 
selling
  C - 
to sell
  D - 
sells
2-
(2)
  A - 
differ
  B - 
different
  C - 
differently
  D - 
difference
3-
(3)
  A - 
do
  B - 
doing
  C - 
for doing
  D - 
to doing
4-
(4)
  A - 
companies
  B - 
programs
  C - 
computers
  D - 
problems
5-
(5)
  A - 
like
  B - 
as
  C - 
so
  D - 
same
6-
(6)
  A - 
use
  B - 
used
  C - 
using
  D - 
used to
7-
(7)
  A - 
make
  B - 
making
  C - 
made
  D - 
to make
8-
(8)
  A - 
next
  B - 
after that
  C - 
however
  D - 
finally
9-
(9)
  A - 
include
  B - 
connect
  C - 
restrict
  D - 
concern
10-
(10)
  A - 
of
  B - 
for
  C - 
about
  D - 
to
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Computers - Test 9
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Our Past - Test 03
English 8 - Test 139
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 127
English 8 - Test 52
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
English 8 - Test 227
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
Wonders Of The World - Test 2
English 8 - Test 66
English 8 - Test 62
The Young Pioneers Club - Test 02
Inventions - Test 4
A First - Aid Course - Test 08
Traveling Around Viet Nam - Test 03
Inventions - Test 11
Study Habits - Test 12
Study Habits - Test 08
English 8 - Test 202
A First - Aid Course - Test 15
Traveling Around Viet Nam - Test 07
Recycling - Test 09
English 8 - Test 78
English 8 - Test 174
English 8 - Test 182
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters