Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Our Past - Test 11
Choose the word that best fits each of the blank spaces.

Harry starts work (1)______ half past six. He delivers papers every day of the week, from Monday to Saturday, but not (2)_____ Sundays. He works (3)_____ the mornings before school and (4)_____ the afternoons after school. He usually finishes work (5) ______ six o’clock. Harry says, "(6)______ the summer, the job is OK, but (7) _____ December and January, the weather is very cold! I like this job. I get a lot of exercise, and the money (8)______is good. I’m saving my money in the bank (9)_____the moment for a holiday (10)_______ Spain."
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:09:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
a & b
2-
(2)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
between
3-
(3)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
4-
(4)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
when
5-
(5)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
since
6-
(6)
  A - 
In
  B - 
At
  C - 
On
  D - 
7-
(7)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
from
8-
(8)
  A - 
are
  B - 
has
  C - 
have
  D - 
is
9-
(9)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
of
10-
(10)
  A - 
at
  B - 
on
  C - 
from
  D - 
in
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Making Arrangements - Test 12
At Home - Test 08
Wonders Of The World - Test 13
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 139
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 127
English 8 - Test 52
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
English 8 - Test 34
Đề Xuất
Wonders Of The World - Test 12
English 8 - Test 70
English 8 - Test 06
English 8 - Test 13
English 8 - Test 157
English 8 - Test 46
English 8 - Test 90
English 8 - Test 207
Computers - Test 11
My Friend - Test 08
English 8 - Test 236
English 8 - Test 154
Wonders Of The World - Test 10
A First - Aid Course - Test 01
Wonders Of The World - Test 13
English 8 - Test 45
English 8 - Test 65
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters