WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:45:49 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga nổ ra năm 1917. Tứ năm đó đến năm 2007 là bao nhiêu năm?
  A - 
90
  B - 
85
  C - 
87
  D - 
89
2-
Viết thành tổng số 6532:
  A - 
6000 + 50 + 30 + 2
  B - 
600 + 500 + 30 + 2
  C - 
6000 + 500 + 30 + 2
  D - 
6000 + 500 + 3 + 2
3-
Cho bảng kết quả chạy 100m của 4 học sinh như sau:

Bạn nào chạy chậm nhất?
  A - 
Bình
  B - 
Hùng
  C - 
Hoa
  D - 
Lan
4-
Số lớn nhất có bốn chữ số là:
  A - 
8888
  B - 
9999
  C - 
7777
  D - 
6666
5-
Nếu a = 2 và b = 1 thì a - b = ?
  A - 
0
  B - 
1
  C - 
2
  D - 
3
6-
25 + 41 = 41 + ?
  A - 
0
  B - 
26
  C - 
25
  D - 
41
7-
Nếu a = 8, b = 5, c = 2 thì a - b - c = ?
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
0
  D - 
1
8-
Để tìm số trung bình cộng của các số 30; 40; 50; 60 ta làm như sau:
  A - 
(30 + 40 + 50 + 60) : 2
  B - 
(30 + 40 + 50 + 60) : 3
  C - 
(30 + 40 + 50 + 60) : 4
  D - 
(30 + 40 + 50 + 60) : 5
9-
Tìm x biết x x 5 = 1085
  A - 
216
  B - 
218
  C - 
217
  D - 
215
10-
Tìm x biết x : 5 = 187
  A - 
946
  B - 
935
  C - 
936
  D - 
945
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 29
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 36
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 28
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 15
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters