Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:11:47 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Quãng đường từ nhà đến trường là 750 m. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 50 000, quãng đường dài bao nhiêu mi-li-mét?
  A - 
750 mm
  B - 
50 000 mm
  C - 
15 mm
  D - 
150 mm
2-
Số 5 thuộc hàng nào, lớp nào của số: 957638
  A - 
Hàng nghìn, lớp nghìn.
  B - 
Hàng trăm, lớp đơn vị.
  C - 
Hàng trăm nghìn ,lớp nghìn.
  D - 
Hàng chục nghìn ,lớp nghìn.
3-
Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?
  A - 
3570
  B - 
3765
  C - 
6890
  D - 
79850
4-
Dãy số nào xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ:
  A - 
32146 ; 31257 ; 31458 ; 43210 ; 23467
  B - 
7546 ; 7545 ; 7543 ; 7642 ; 7641
  C - 
57894 ; 57799 ; 57490 ; 57398 ; 9989
  D - 
632 ; 540 ; 345 ; 218 ; 417
5-
Kết quả của phép tính: 74596 – 43285 + 13460 =?
  A - 
17851
  B - 
44717
  C - 
47471
  D - 
44771
6-
Tính giá trị biểu thức: a x b với a = 435 ; b = 74.
  A - 
4785
  B - 
4758
  C - 
32109
  D - 
32190
7-
Kết quả của phép tính:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Hai đội công nhân cùng sửa một quãng đường dài 7 km. Đội thứ nhất sửa được 3 km 470 m. Đội thứ hai sửa được ít hơn đội thứ nhất 800m. Hỏi cả hai đội còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?
  A - 
840 m
  B - 
4430 m
  C - 
2730 m
  D - 
740 m
9-
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 96 m và chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng.
  A - 
384 m2
  B - 
2304 m2
  C - 
360 m2
  D - 
240 m2
10-
Tìm trung bình cộng của các số sau: 350 ; 470 ; 659
  A - 
349
  B - 
394
  C - 
493
  D - 
439
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 24
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 39
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 36
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 29
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 15
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters