WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:19:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số "năm trăm sáu mươi ba nghìn chín trăm bốn mươi bảy" viết là:
  A - 
943 567
  B - 
394 765
  C - 
563 947
  D - 
349 675
2-
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
493 701 ......... 654 702
  A - 
<
  B - 
>
  C - 
=
  D - 
không dấu
3-
25 352 206 đọc là:
  A - 
Năm trăm hai triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn hai trăm linh sáu.
  B - 
Ba mươi lăm triệu năm trăm mười hai nghìn hai trăm lẻ sáu.
  C - 
Hai mươi ba triệu năm trăm mười hai nghìn hai trăm lẻ sáu.
  D - 
Hai mươi lăm triệu ba trăm năm mươi hai nghìn hai trăm lẻ sáu.
4-
Cho số 8 327 614. Chữ số 2 ở hàng nào, lớp nào?
  A - 
Hàng chục, lớp nghìn.
  B - 
Hàng chục nghìn, lớp nghìn.
  C - 
Hàng nghìn, lớp nghìn.
  D - 
Hàng trăm nghìn, lớp nghìn.
5-
Số tự nhiên có 5 chữ số, mỗi số đều có 5 chữ số 1; 2; 3; 4; 0 là:
  A - 
12534; 24013; 40623; 31024; 10243
  B - 
12034; 27013; 40123; 31024; 10943
  C - 
12034; 24013; 40123; 31024; 10243
  D - 
12054; 24013; 40123; 36024; 10243
6-
Viết số 46719 thành tổng:
  A - 
4000 + 6000 + 700 + 10 + 9
  B - 
40000 + 6000 + 700 + 10 + 9
  C - 
40000 + 600 + 700 + 10 + 9
  D - 
40000 + 6000 + 70 + 10 + 9
7-
3 tấn 50 kg bằng bao nhiêu kg?
  A - 
3500
  B - 
3050
  C - 
3005
  D - 
3550
8-
Điền vào .........
10 tạ = 1 .........
  A - 
yến
  B - 
hg
  C - 
kg
  D - 
tấn
9-
Năm 40 Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Hán. Năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?
  A - 
I
  B - 
II
  C - 
III
  D - 
IV
10-
Cho bảng kết quả chạy 100m của 4 học sinh như sau:

Bạn nào chạy nhanh hơn bạn Hùng?
  A - 
Bình
  B - 
Hoa
  C - 
Lan
  D - 
Hùng chạy nhanh nhất
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 31
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 29
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 39
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters