WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:13:42 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số năm mươi hai nghìn tám trăm linh bảy được viết là:
  A - 
52708
  B - 
52807
  C - 
52087
  D - 
52078
2-
Tìm x biết x : 4 = 12132
  A - 
48582
  B - 
48258
  C - 
82452
  D - 
48528
3-
Tính chu vi của hình sau:

  A - 
15 cm
  B - 
20 cm
  C - 
30 cm
  D - 
35 cm
4-
Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 720 kg gạo. Hỏi trong 8 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki - lô - gam gạo? (Biết rằng số gạo mỗi ngày bán được là như nhau).
  A - 
1820 kg
  B - 
1920 kg
  C - 
1220 kg
  D - 
1290 kg
5-
Điền dấu thích hợp vào ô trống:
87425 87452 + 13065
  A - 
<
  B - 
>
  C - 
=
  D - 
6-
Giá trị của biểu thức: 987 - m với m = 245 là:
  A - 
742
  B - 
472
  C - 
572
  D - 
724
7-
Giá trị của biểu thức: 9 x a với a = 100 là:
  A - 
9100
  B - 
900
  C - 
109
  D - 
190
8-
Tính chu vi hình vuông cạnh a với a = 7cm
  A - 
14 cm
  B - 
49 cm
  C - 
28 cm
  D - 
74 cm
9-
Số bé nhất trong các số: 796312; 786312; 796423; 762543 là:
  A - 
796312
  B - 
786312
  C - 
762543
  D - 
796423
10-
Năm số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé:
  A - 
425716; 369815; 397824; 567953
  B - 
876543; 789876; 798987; 897265
  C - 
456874; 456784; 536796; 324978
  D - 
625473; 625470; 615470; 524978
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 36
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 32
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 25
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 29
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters