WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:08:55 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
312222 đọc là
  A - 
một trăm ba hai nghìn ba trăm hai mươi hai
  B - 
ba trăm mười hai nghìn hai trăm hai mươi hai
  C - 
ba trăm linh hai nghìn hai trăm hai mươi hai
  D - 
hai trăm mười hai nghìn hai trăm mười hai
2-
Thực hiện phép tính:
79423 - 5286 = ?
  A - 
74147
  B - 
74138
  C - 
74137
  D - 
74148
3-
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
75 862 .... 27 865
  A - 
>
  B - 
<
  C - 
=
  D - 
4-
Giá trị của biểu thức 185 - b với b = 7 là:
  A - 
180
  B - 
177
  C - 
178
  D - 
175
5-
Thực hiện phép tính sau:
5327 x 3 = ......
  A - 
15981
  B - 
15980
  C - 
15881
  D - 
15880
6-
Số lớn nhất trong các số: 85 732; 85 723; 85 723; 38 572 là:
  A - 
85 732
  B - 
85 723
  C - 
85 723
  D - 
38 572
7-
Mẹ nhờ An đi chợ mua 2 kg rau cải. An ra chợ và được biết giá mỗi kg cải là 3000 đồng. Vậy An phải trả bao nhiêu tiền để mua giuup1 mẹ 2 kg cải?
  A - 
5000 đồng
  B - 
600 đồng
  C - 
6000 đồng
  D - 
3200 đồng
8-
Số " Tám nghìn tám trăm linh hai" viết là:
  A - 
8802
  B - 
8803
  C - 
8801
  D - 
8800
9-
Trong số 678 387, chữ số 6 ở hàng ....., lớp .....
  A - 
Hàng trăm nghìn, lớp nghìn
  B - 
Hàng chục nghìn, lớp nghìn
  C - 
Hàng nghìn, lớp nghìn
  D - 
Hàng trăm nghìn, lớp đơn vị
10-
Viết thành tổng số sau: 65763
  A - 
6000 + 5000 + 700 + 60 + 3
  B - 
60000 + 5000 + 700 + 60 + 3
  C - 
60000 + 500 + 70 + 60 + 3
  D - 
60000 + 5000 + 700 + 6 + 3
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 32
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 36
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 24
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters