WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:21:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một phân xưởng lắp xe đạp, sáu tháng đầu năm lắp được 13500 xe đạp, sáu tháng cuối năm lắp được nhiêu hơn sáu tháng đầu năm 3500 xe đạp. Hỏi cả năm phân xưởng lắp bao nhiêu xe đạp?
  A - 
17000 xe đạp
  B - 
30000 xe đạp
  C - 
28000 xe đạp
  D - 
30500 xe đạp
2-
582698 + 14325 = ?
  A - 
597023
  B - 
579023
  C - 
579032
  D - 
579320
3-
Tìm x biết 423 + x = 897
  A - 
447
  B - 
474
  C - 
574
  D - 
547
4-
976958 - 487869 = ?
  A - 
489098
  B - 
498089
  C - 
489089
  D - 
489809
5-
Tìm hiệu hai số, biết số bị trừ là 3697 và số trừ là 1976
  A - 
1712
  B - 
1172
  C - 
1621
  D - 
1721
6-
Học sinh huyện A trồng được 12800 cây lấy gỗ, học sinh huyện B trồng được ít hơn huyện A là 3091 cây. Hỏi học sinh cả hai huyện trồng được bao nhiêu cây?
  A - 
22509 cây
  B - 
23509 cây
  C - 
22905 cây
  D - 
25200 cây
7-
Tóm tắt:

Tính xem quãng đường từ Nha Trang đến TP. Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki - lô - mét?
  A - 
730 km
  B - 
315 km
  C - 
415 km
  D - 
370 km
8-
Tính giá trị của a + b nếu a = 45 và b = 18
  A - 
60
  B - 
63
  C - 
70
  D - 
65
9-
Tính giá trị của m x n nếu m = 4, n = 9
  A - 
36
  B - 
35
  C - 
40
  D - 
32
10-
Một cửa hàng nuôi ong đã thu được m kg mật ong, sau đó lại thu được n kg nữa. Hỏi cả hai lần thu được bao nhiêu kg mật ong? Biết m = 786 kg, n = 643 kg
  A - 
1492 kg
  B - 
1493 kg
  C - 
1529 kg
  D - 
1429 kg
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 39
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 31
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 36
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 29
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 25
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 15
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters