WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Kiểm Tra Hình Học Lớp 10 Cuối Năm - Bài 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:45:34 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho tam giác ABC. Hãy tính sinAcos(B + C) + cosAsin(B + C).
  A - 
0
  B - 
1
  C - 
-1
  D - 
2
2-
Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết AB = c và
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Cho hai vectơ không cùng phương, có độ dài bằng nhau và các vectơ đều khác . Khi đó giá của hai vectơ :
  A - 
Song song với nhau
  B - 
Trùng nhau
  C - 
Cắt nhau và không vuông góc
  D - 
Vuông góc với nhau
4-
Cho tứ giác ABCD. Gọi G1, G2 lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ADC. M và N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Khi đó
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Tam giác ABC có AB = 4, AC = 12 và đường trung tuyến AM = 6. TÍnh cạnh BC.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = b, AB = c. Lấy điểm M trên cạnh BC sao cho . Tính tỉ số .
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Tam giác ABC vuông ở A, AB = c, AC = b. Tính tích vô hướng
  A - 
b2 + c2
  B - 
b2 - c2
  C - 
-b2
  D - 
c2
8-
Tính diện tích tam giác ABC nếu A(2; -1), B(0; 100), C(2; -4).
  A - 
1
  B - 
6
  C - 
3
  D - 
8
9-
Tìm tọa độ của điểm M nằm trên Ox và cách đều hai đường thẳng 3x + 2y - 6 = 0 và 3x + 2y + 6 = 0.
  A - 
(1; 0)
  B - 
(0; 0)
  C - 
(0; -1)
  D - 
(1; -1)
10-
Khoảng cách từ điểm A(1; 3) tới đường thẳng 3x + y + 14 = 0 là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng giác - Bài 01
Lượng giác - Bài 05
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Elip
Giá trị lượng giác của góc có liên quan đặc biệt - Đề 01
Giá trị lượng giác của góc có liên quan đặc biệt - Đề 02
Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 29
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 30
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 09
Thống Kê - Bài 02
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 10
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 15
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 27
Thống Kê - Bài 01
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 03
Phương trình tổng quát của đường thẳng
Thống Kê - Bài 06
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 10
Công thức lượng giác - Đề 01
Công thức lượng giác - Đề 02
Đề Xuất
Bất đẳng thức - Bất phương trình - Bài 13
Lượng giác - Bài 05
Các Định Nghĩa Về Vectơ - Bài 13
Phương trình và hệ phương trình - Bài 09
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Elip
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 16
Lượng giác - Bài 01
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 43
Bất đẳng thức - Bất phương trình - Bài 08
Thống Kê - Bài 05
Bất đẳng thức - Bất phương trình - Bài 07
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 23
Bất đẳng thức - Bất phương trình - Bài 02
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 18
Bất đẳng thức - Bất phương trình - Bài 12
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 17
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đường tròn - Bài 02
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters