Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 78
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:46:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
While he …………………….in the park, he found a watch.
  A - 
waking
  B - 
walked
  C - 
is walking
  D - 
was walking
2-
We have to work hard …………………………pass the final examination.
  A - 
in order
  B - 
so as not to
  C - 
so that to
  D - 
so as to
3-
What……you…………..at eight o’clock last night ?
  A - 
are/doing
  B - 
did/do
  C - 
were/doing
  D - 
do/do
4-
Centuries ago, a Greek man named Antipater of Sidon ……………..a list of what he thought were the seven wonders of the world.
  A - 
included
  B - 
compiled
  C - 
designed
  D - 
put
5-
Could you show me how…………… this game?
  A - 
play
  B - 
played
  C - 
to play
  D - 
playing
6-
Would you mind if I…………… a photo?
  A - 
take
  B - 
took
  C - 
taking
  D - 
will take
7-
It is………….to find an expensive hotel in this town.
  A - 
difficult
  B - 
difficultly
  C - 
difficulty
  D - 
differ
8-
I am delighted .......... you passed your exam.
  A - 
that
  B - 
to
  C - 
in order to
  D - 
so that
9-
Billy asked his teacher ……………………he could read the story.
  A - 
did
  B - 
if
  C - 
do
  D - 
as
10-
Tree leaves .......... to wrap things
  A - 
should used
  B - 
should be use
  C - 
should been use
  D - 
should be used
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Computers - Test 9
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Our Past - Test 03
English 8 - Test 139
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 52
English 8 - Test 127
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
English 8 - Test 227
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
English 8 - Test 101
Wonders Of The World - Test 12
English 8 - Test 160
Traveling Around Viet Nam - Test 06
A Vacation Abroad - Test 12
English 8 - Test 47
English 8 - Test 83
English 8 - Test 205
Festivals - Test 04
Making Arrangements - Test 07
Computers - Test 4
Making Arrangements - Test 01
English 8 - Test 88
English 8 - Test 07
Traveling Around Viet Nam - Test 11
English 8 - Test 149
Making Arrangements - Test 10
Traveling Around Viet Nam - Test 01
English 8 - Test 136
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters