WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 617
Choose the word whose stress pattern is different from that of the others by circling A, B, C or D.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:35:38 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
prevent
  B - 
purpose
  C - 
pollute
  D - 
protect
2-
-
  A - 
notice
  B - 
peaceful
  C - 
region
  D - 
divide
3-
-
  A - 
primary
  B - 
religion
  C - 
tropical
  D - 
friendliness
4-
-
  A - 
magazine
  B - 
understand
  C - 
embroider
  D - 
entertain
5-
-
  A - 
territory
  B - 
mausoleum
  C - 
recognition
  D - 
federation
6-
-
  A - 
original
  B - 
comprehensive
  C - 
complementary
  D - 
illustration
7-
-
  A - 
electrician
  B - 
Japanese
  C - 
possibility
  D - 
comfortable
8-
-
  A - 
category
  B - 
profitable
  C - 
eventually
  D - 
ordinary
9-
-
  A - 
suspicious
  B - 
embroider
  C - 
logical
  D - 
religion
10-
-
  A - 
mausoleum
  B - 
government
  C - 
correspond
  D - 
unpolluted
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 43
English 9 - Test 115
English 9 - Test 736
English 9 - Test 90
English 9 - Test 610
English 9 - Test 715
English 9 - Test 645
English 9 - Test 695
English 9 - Test 598
English 9 - Test 623
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 646
Đề Xuất
English 9 - Test 244
English 9 - Test 486
English 9 - Test 315
English 9 - Test 103
English 9 - Test 253
English 9 - Test 311
English 9 - Test 531
English 9 - Test 101
English 9 - Test 412
English 9 - Test 280
English 9 - Test 734
English 9 - Test 241
English 9 - Test 264
English 9 - Test 24
English 9 - Test 200
English 9 - Test 522
English 9 - Test 688
English 9 - Test 651
English 9 - Test 169
English 9 - Test 455
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters