WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 192
Put the verb in the correct tense:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:41:44 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The weather ( be )……………………. very bad yesterday.
  A - 
is
  B - 
was
  C - 
are
  D - 
were
2-
My mother always ( get ) …………………… up early.
  A - 
get
  B - 
gets
  C - 
getting
  D - 
got
3-
Tom ( see ) ……………………his classmates at the party tomorrow.
  A - 
sees
  B - 
saw
  C - 
seeing
  D - 
will see
4-
He ( give ) ……………………me the letter a few minutes ago.
  A - 
give
  B - 
gave
  C - 
giving
  D - 
gives
5-
They ( make ) …………………… a lot of furniture next month.
  A - 
made
  B - 
making
  C - 
will make
  D - 
are make
6-
Peter and Alice ( learn ) …………………… French for two years.
  A - 
learning
  B - 
learnt
  C - 
has learnt
  D - 
have learnt
7-
You ( finish ) your …………………… homework yet?
  A - 
Have you finished
  B - 
Had you finished
  C - 
Have you finishing
  D - 
Had you finish
8-
Please don’t say anything while I ( learn ) …………………… my lesson.
  A - 
learning
  B - 
am learning
  C - 
was learning
  D - 
had learning
9-
Tomorrow I ( put ) …………………… our presents on that table.
  A - 
will put
  B - 
am put
  C - 
putting
  D - 
have put
10-
My friend ( never see ) …………………… that sight.
  A - 
never see
  B - 
have never see
  C - 
has never seen
  D - 
has never saw
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
At Home - Test 08
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
Inventions - Test 10
English 8 - Test 92
My Friend - Test 09
Our Past - Test 09
English 8 - Test 232
Country Life And City Life - Test 01
Our Past - Test 04
English 8 - Test 83
Festivals - Test 12
English 8 - Test 89
English 8 - Test 115
English 8 - Test 150
A Vacation Abroad - Test 13
Computers - Test 3
English 8 - Test 167
Inventions - Test 13
Traveling Around Viet Nam - Test 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters