WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Giới Hạn - Bài 27
Tính các giới hạn sau:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:16:19 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-

  A - 
+ ∞
  B - 
- ∞
  C - 
0
  D - 
1
4-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-

  A - 
2
  B - 
4
  C - 
6
  D - 
8
6-

  A - 
0
  B - 
Không tồn tại
  C - 
+ ∞
  D - 
- ∞
7-

  A - 
+ ∞
  B - 
- ∞
  C - 
1
  D - 
Không tồn tại
8-

  A - 
- ∞
  B - 
+ ∞
  C - 
0
  D - 
Không tồn tại
9-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-

  A - 
1
  B - 
0
  C - 
-1
  D - 
-2
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Đạo hàm - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán Học - Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp - Bài 02
Cấp số - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán Học - Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp - Bài 01
Lượng Giác - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán Học - Hai Quy Tắc Đếm Cơ Bản
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán Học - Nhị Thức Niu-Tơn
Tổ hợp - Xác suất - Bài 10
Đạo hàm - Bài 14
Lượng Giác - Bài 06
Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc - Bài 09
Tổ hợp - Xác suất - Bài 07
Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 09
Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 10
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - Bài 03
Tổ hợp - Xác suất - Bài 02
Tổ hợp - Xác suất - Bài 01
Lượng Giác - Bài 08
Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 12
Đề Xuất
Tổ hợp - Xác suất - Bài 07
Cấp số - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán Học - Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp - Bài 02
Giới Hạn - Bài 07
Đạo Hàm - Bài 16
Cấp Số - Bài 32
Trắc Nghiệm Toán Học - Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp - Bài 01
Tổ Hợp - Xác Suất - Bài 27
Đạo hàm - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters