Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:34:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tam giác ABC với cạnh BC song song với mặt phẳng (P) có hình chiếu vuông góc lên mặt phẳng (P) là tam giác A'B'C' bằng nửa diện tích tam giác ABC. Mặt phẳng chứa tam giác ABC tạo với mặt phẳng (P) một góc có độ lớn là bao nhiêu?

  A - 
300
  B - 
450
  C - 
600
  D - 
750
2-
Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy và đáy là hình thang cân có đáy lớn AD gấp đối đáy nhỏ BC, đồng thời cạnh bên AB = BC. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAB) là góc nào sau đây?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Trong không gian
  A - 
Nếu một đường thẳng có điểm chung với một cạnh của một tam giác thì đường thẳng nằm trong mặt phẳng chứa tam giác đó.
  B - 
Nếu một đường thẳng có điểm chung với hai cạnh của một tam giác thì đường thẳng nằm trong mặt phẳng chứa tam giác đó.
  C - 
Nếu một đường thẳng có điểm chung với hai đường thẳng, tương ứng là hai cạnh của một tam giác, thì đường thẳng nằm trong mặt phẳng chứa tam giác đó.
  D - 
Nếu một đường thẳng có điểm chung với ba đường thẳng, tương ứng là ba cạnh của một tam giác, thì đường thẳng nằm trong mặt phẳng chứa tam giác đó.
4-
Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. M là một điểm bất kì thuộc tam giác ABC và không nằm trên cạnh nào của tam giác. Gọi α, β, γ tương ứng là góc tạo bởi OM với OA, OB, OC. Khi đó, ba góc α, β, γ thỏa điều kiện nào sau đây?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy và đáy là hình thang cân có đáy lớn AD gấp đối đáy nhỏ BC, đồng thời cạnh bên AB = BC = a. Khoảng cách từ đường thẳng BC đến mặt phẳng (SAD) bằng bao nhiêu?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh a > 0. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (AB'D') và (C'BD) là bao nhiêu?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho biết khẳng định nào sau đây là sai?
Cho hình chóp S.A1A2.....An (n ≥ 3). Xét các mệnh đề sau:
(1) Hình chóp có các cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng nhau.
(2) Hình chóp có các mặt bên tạo với mặt phẳng đấy một góc bằng nhau.
(3) Hình chóp có các cạnh bên bằng nhau.
(4) Đáy A1A2.....An là đa giác nội tiếp được và chân đường cao của hình chóp là tâm đường tròn ngoại tiếp của đáy.
Các mệnh đề tương đương là:
  A - 
(1) ⇔ (2)
  B - 
(1) ⇔ (3)
  C - 
(1) ⇔ (4)
  D - 
(3) ⇔ (4)
8-
Cho hình chóp S.ABC. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. GỌi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Vectơ cùng phương với vectơ nào sau đây?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi M, N theo thứ tự thuộc các cạnh D'D và CB sao cho D'M = CN. Ba vectơ là ba vectơ
  A - 
Đồng phẳng
  B - 
Không đồng phẳng
  C - 
Bằng nhau
  D - 
Có tổng bằng vectơ không
10-
Cho lăng trụ ABC.A'B'C', gọi I là trung điểm của BC'. AI cắt mặt phẳng (A'B'C') tại điểm J với
  A - 
J là giao điểm của AI và A'C'.
  B - 
J là giao điểm của AI và B'C'.
  C - 
J là giao điểm của AI và A'T, trong đó T là trung điểm của B'C'.
  D - 
J là giao điểm của AI và A'M, trong đó M thuộc B'C' và không là trung điểm của B'C'.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Đạo hàm - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán Học - Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp - Bài 02
Cấp số - Bài 27
Tổ hợp - Xác suất - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán Học - Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp - Bài 01
Lượng Giác - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán Học - Hai Quy Tắc Đếm Cơ Bản
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - Bài 01
Lượng Giác - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán Học - Nhị Thức Niu-Tơn
Tổ hợp - Xác suất - Bài 02
Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc - Bài 09
Đạo hàm - Bài 14
Tổ hợp - Xác suất - Bài 07
Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 10
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - Bài 03
Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 09
Tổ hợp - Xác suất - Bài 01
Lượng Giác - Bài 08
Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng - Bài 02
Đề Xuất
Lượng Giác - Bài 06
Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng - Bài 02
Cấp số - Bài 20
Cấp số - Bài 04
Giới Hạn - Bài 27
Đạo hàm - Bài 02
Đạo hàm - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters