Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Hàm số và đồ thị - Bài 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:07:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Viết phương trình các tiếp tuyến của hàm số đi qua điểm A(0; 2).
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
  A - 
Max f(x) = 2, min f(x) = 1
  B - 
Max f(x) = 2, min f(x) = -2
  C - 
Max f(x) = -2, min f(x) = 1
  D - 
Max f(x) = -1, min f(x) = -2
3-
Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Tìm các cực trị của hàm số
  A - 
Cực đại (4; 3)
  B - 
Cực tiểu (-1; 0)
  C - 
Cực đại (-1; 0), cực tiểu (0; 2)
  D - 
Hàm số không có cực trị
5-
Gọi (C) là đồ thị của hàm số . Đường thẳng luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B. Xác định m sao cho độ dài đoạn AB là nhỏ nhất.
  A - 
m = -1
  B - 
m = -2
  C - 
m = -3
  D - 
m = -4
6-
Tìm các tiệm cận của đồ thị
  A - 
Hàm số chỉ có tiệm cận xiên y = 7x - 9
  B - 
Hàm số chỉ có tiệm cận xiên y = 7x
  C - 
Hàm số chỉ có tiệm cận xiên y = 7x + 9
  D - 
Hàm số chỉ có tiệm cận xiên y = x
7-
Tìm các cực trị của hàm số
  A - 
Hàm số chỉ có cực tiểu (-1; 1)
  B - 
Hàm số chỉ có cực tiểu (-1; 2)
  C - 
Hàm số chỉ có cực tiểu (1; 2)
  D - 
Hàm số chỉ có cực tiểu (0; 1)
8-
Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu và 2 điểm cực trị nằm cùng phía đối với Ox.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Cho . Tính biết rằng lớn nhất.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Cho các số nguyên dương p, q. Tìm giá trị lớn nhất của với
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Ứng Dụng Của Tích Phân
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đồ Thị Hàm Số
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Tiệm Cận
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 06
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 05
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 01
Đề Xuất
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 51
Nguyên hàm và Tích phân - Bài 9
Khối đa diện - Đề 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 01
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 02
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters