WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Khối đa diện - Đề 19
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:10:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có 3 kích thước AB = AA' = a, AC' = 2a. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng AC' và CD'.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông, tam giác A'AC vuông cân, A'C = a. Tính thể tích V khối tứ diện ABB'C' theo a.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh là a. Gọi E, F và M lần lượt là trung điểm của AD, AB và CC'. Tính diện tích S của thiết diện của hình lập phương với mặt phẳng (EFM)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho tứ diện SABC có . Tính độ dài đoạn AC.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho tam giác đều ABC có đường cao AH = 2a. Gọi O là trung điểm của AH. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại O lấy điểm S sao cho OS = 2a. Gọi I là một điểm trên OH, đặt AI = x, a < x < 2a. Gọi là mặt phẳng qua I và vuông góc với đường thẳng OH. Tính theo a và x diện tích S của thiết diện của với tứ diện ABCD.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD tâm O cạnh a, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA = a. Gọi I là trung điểm của cạnh SC và M là trung điểm của đoạn AB. Tính khoảng cách d từ điểm I đến mặt phẳng (ABCD).
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho hình chóp tam giác S.ABC có các cạnh SA = SB = SC = AB = AC = a và . Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có chiều cao bằng h và góc . Tính thể tích V khối chóp.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Cho tứ diện ABCD. Cho điểm M trong tứ diện, các đường thẳng MA, MB, MC, MD cắt mặt đối diện tại A', B', C', D' tương ứng. Kết luận nào sau đây đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Cho hình chóp tứ diện S.ABCD có tất cả các cạnh bằng 1 và một mặt phẳng qua một cạnh đáy, chia hình chóp làm 2 phần tương đương. Tính chu vi C của thiết diện.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Ứng Dụng Của Tích Phân
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đồ Thị Hàm Số
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Tiệm Cận
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 06
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 04
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 05
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 01
Đề Xuất
Khối đa diện - Đề 08
Hàm số và đồ thị - Bài 8
Nguyên hàm và Tích phân - Bài 2
Hàm số và đồ thị - Bài 13
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 19
Nguyên hàm và Tích phân - Bài 10
Hàm số và đồ thị - Bài 3
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 02
Mũ và Logarit - Bài 14
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 06
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters