Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 57
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:29:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Lập phương trình mặt cầu (S) đi qua ba điểm A(0; 8; 0), B(4; 6; 2), C(0; 12; 4) và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oyz).
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Trong không gian Oxyz, lập phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng và cắt mặt cầu (S) đi qua ba điểm A(4; 0; 3), B(-1; -1; 3), C(3; 2; 6) có tâm thuộc mặt p hẳng (P): 2x + 3y - 3z + 1 = 0, theo một đường tròn có bán kính lớn nhất.
  A - 
(Q): 35x - 9y + 11z + 50 = 0
  B - 
(Q): 35x + 9y + 11z - 50 = 0
  C - 
(Q): 35x - 9y - 11z - 50 = 0
  D - 
(Q): 35x - 9y + 11z - 50 = 0
3-
Lập phương trình đường thẳng đối xứng với qua
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(0; 1; 2) và 2 đường thẳng . Tìm M thuộc , N thuộc sao cho A, M, N thẳng hàng.
  A - 
M(0; 1; -1), N(0; -1; 1)
  B - 
M(0; 1; -1), N(0; 1; 1)
  C - 
M(0; -1; -1), N(0; 1; 1)
  D - 
M(0; 1; -1), N(0; -1; -1)
5-
Tìm khoảng cách d giữa hai đường thẳng
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có các điểm A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), D(1; -1; 1) và C'(4; 5; -5). Tìm tọa độ điểm D'.
  A - 
D'(3; 4; 6)
  B - 
D'(3; -4; -6)
  C - 
D'(-3; 4; -6)
  D - 
D'(3; 4; -6)
7-
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(0; 0; 3), M(1; 2; 0). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại B, C sao cho tam giác ABC có trọng tâm thuộc đường thẳng AM.
  A - 
(P): 6x + 3y - 4z - 12 = 0
  B - 
(P): 6x + 3y - 4z + 12 = 0
  C - 
(P): 6x + 3y + 4z + 12 = 0
  D - 
(P): 6x - 3y - 4z + 12 = 0
8-
Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu và mặt phẳng (P): 2x - y + 2z - 14 = 0. Tìm điểm M thuộc mặt cầu (S) sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) lớn nhất.
  A - 
M(1; -1; -3)
  B - 
M(3; 3; -1)
  C - 
M(-1; -1; -3)
  D - 
M(3; -3; 1)
9-
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm A(3; 3; 0), B(3; 0; 3), C(0; 3; 3). Tìm tọa độ tâm I đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
  A - 
I(1; 1; 1)
  B - 
I(2; 2; 2)
  C - 
I(-1; -1; 2)
  D - 
I(-2; 2; 2)
10-
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(0; -2; 1), B(-1; 0; 1), C(0; 0; -1). Lập phương trình mặt cầu (S) có đường tròn lớn nhất là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Ứng Dụng Của Tích Phân
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đồ Thị Hàm Số
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Tiệm Cận
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 06
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 05
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 01
Đề Xuất
Hàm số và đồ thị - Bài 13
Hàm số và đồ thị - Bài 5
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 01
Số phức - Bài 6
Số phức - Bài 5
Khối đa diện - Đề 05
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 47
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters