Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Hóa Hữu Cơ - Đề 66
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:31:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hoà tan hoàn toàn 3,1 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kỳ lien tiếp trong hệ thống tuần hoàn vào nước, thu được 1 lít dung dịch có pH = 13. Hai kim loại đó và khối lượng của chúng trong hỗn hợp là
  A - 
Na: 2,15 gam; K: 0,95 gam
  B - 
Na: 1,45 gam; K: 1,65 gam
  C - 
Na: 1,95 gam; K: 1,15 gam
  D - 
Na: 1,15 gam; K: 1,95 gam
2-
Hoà tan m gam hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào nước để được 400 ml dung dịch A. Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch A, thu được dung dịch B và 1,008 lít khí (đktc). Cho B tác dụng với Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là
  A - 
10,60 g
  B - 
20,13 g
  C - 
11,13 g
  D - 
13,20 g
3-
Cho X, Y, Z là hợp chất của một kim loại, khi đốt nóng ở nhiệt độ cao đều cho ngọn lửa màu vàng, X tác dụng với Y thành Z. Nung nóng Y ở nhiệt độ cao thu được Z, hơi nước và khí E. Khí E là hợp chất của cacbon, E tác dụng với X cho Y hoặc Z. Vậy X, Y, Z lần lượt là các chất nào sau đây ?
  A - 
NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2
  B - 
NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2
  C - 
KOH, KHCO3, CO2, K2CO3
  D - 
NaOH, Na2CO3 CO2, NaHCO3
4-
Các nguyên tử của nhóm IA trong bảng hệ thống tuần hoàn có số nào chung ?
  A - 
Số nơtron
  B - 
Số electron hoá trị
  C - 
Số lớp electron
  D - 
Số electron lớp ngoài cùng
5-
Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 500g dung dịch NaOH 12% để có dung dịch NaOH 8% ?
  A - 
250
  B - 
200
  C - 
150
  D - 
100
6-
Điện phân muối MCl nóng chảy người ta thu được 0,896 lít (đktc) khí ở anot và 3,12 g M ở catot, M là
  A - 
Na
  B - 
K
  C - 
Rb
  D - 
Li
7-
Hoá chất NaOH có thể làm khô các khí nào trong số các khí sau
  A - 
H2S
  B - 
SO2
  C - 
CO2
  D - 
NH3
8-
Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của NaHCO3
  A - 
Là chất lưỡng tính
  B - 
Dung dịch có môi trường axit yếu
  C - 
Tác dụng được với muối BaCl2
  D - 
Bị phân huỷ bởi nhiệt
9-
Phương trình nào sau đây viết không đúng:
  A - 
2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
  B - 
2NaOH + 2NO2 → NaNO3 + NaNO2 + H2O
  C - 
2NaOH + MgCO3 → Na2CO3 + Mg(OH)2
  D - 
NaOH + SO2 → NaHSO3
10-
Cho một miếng Na vào dung dịch CuCl2 từ từ đến dư hiện tượng quan sát được
  A - 
Có khí thoát ra
  B - 
Có kết tủa màu xanh
  C - 
Có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh
  D - 
Có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh và sau đó tan ra
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 04
Cacbonhidrat - Đề 11
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 07
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 04
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 02
Polime - Vật liệu polime - Đề 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 02
Hóa Hữu Cơ - Đề 28
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 05
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 04
Hiđrocacbon - Đề 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Polime Và Vật Liệu Polime - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 03
Đề Xuất
Hóa Hữu Cơ - Đề 36
Hóa Hữu Cơ - Đề 58
Hóa Hữu Cơ - Đề 26
Hóa Hữu Cơ - Đề 82
Hóa Hữu Cơ - Đề 34
Hóa Hữu Cơ - Đề 95
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 01
Hóa Hữu Cơ - Đề 32
Hóa Hữu Cơ - Đề 54
Hóa Hữu Cơ - Đề 47
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 03
Hóa Hữu Cơ - Đề 56
Hóa Hữu Cơ - Đề 12
Cacbonhidrat - Đề 05
Hóa Hữu Cơ - Đề 70
Cacbonhidrat - Đề 04
Hóa Hữu Cơ - Đề 76
Hiđrocacbon - Đề 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 03
Hóa Hữu Cơ - Đề 57
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters