WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Country Life And City Life - Test 03
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:14:34 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I’m sorry, but I can’t come for dinner because I_____ to York tonight.
  A - 
has driven
  B - 
drives
  C - 
drove
  D - 
am driving
2-
That child is getting_____ every day.
  A - 
big
  B - 
bigger
  C - 
biggest
  D - 
biger
3-
It’s becoming_____ to go out alone at night.
  A - 
danger
  B - 
dangerous
  C - 
dangerously
  D - 
dangerousness
4-
The number of cars on the road_____ .
  A - 
increase
  B - 
is increasing
  C - 
are going to increase
  D - 
are increasing
5-
It has been the____ day in London for 35 years.
  A - 
hoter
  B - 
hotter
  C - 
hotest
  D - 
hottest
6-
The giraffe is _____ the man.
  A - 
taller than
  B - 
tall than
  C - 
tallest than
  D - 
the tallest than
7-
I’ve lost my keys. Can you help me to look _____ them?
  A - 
for
  B - 
at
  C - 
after
  D - 
forward
8-
The heavy rain has caused_____ in many parts of the country.
  A - 
storms
  B - 
droughts
  C - 
typhoons
  D - 
floods
9-
Living in the country is not expensive. And it isn’t complex,_________ .
  A - 
either
  B - 
too
  C - 
neither
  D - 
so
10-
The game _______ at two o'clock tomorrow.
  A - 
has started
  B - 
is going to start
  C - 
start
  D - 
is starting
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 115
Country Life And City Life - Test 03
The Young Pioneers Club - Test 13
English 8 - Test 148
My Friend - Test 13
English 8 - Test 79
English 8 - Test 101
Country Life And City Life - Test 09
Recycling - Test 05
Country Life And City Life - Test 15
English 8 - Test 208
English 8 - Test 220
A Vacation Abroad - Test 08
English 8 - Test 150
Recycling - Test 01
English 8 - Test 200
English 8 - Test 216
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters