WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Traveling Around Viet Nam - Test 03
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:08:14 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Before______ for work, I ate breakfast.
  A - 
leave
  B - 
leaving
  C - 
to leave
  D - 
left
2-
Would you mind if I _____ the phone?
  A - 
use
  B - 
will use
  C - 
am going to use
  D - 
used
3-
_____ is a stream or river that falls from a height.
  A - 
Lake
  B - 
Waterfall
  C - 
Bay
  D - 
Island
4-
____ you mind finishing the work yourself?
  A - 
Will
  B - 
Do
  C - 
Can
  D - 
Should
5-
We paddle.the ____ slowly upstream.
  A - 
ship
  B - 
canoe
  C - 
bus
  D - 
train
6-
I couldn’t find a guide-book ____ in English.
  A - 
write
  B - 
writes
  C - 
writing
  D - 
written
7-
We finally arrived, at our ______ late that evening.
  A - 
destination
  B - 
arrival
  C - 
departure
  D - 
journey
8-
Donna works in a shop that sells flowers and plants; she’s a _____.
  A - 
baker
  B - 
farmer
  C - 
gardener
  D - 
florist
9-
Woukl you like me _____ now?
  A - 
go
  B - 
to go
  C - 
going
  D - 
to going
10-
Britain ______oranges from Spain.
  A - 
imports
  B - 
exports
  C - 
sell
  D - 
has
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
English 8 - Test 74
English 8 - Test 150
Study Habits - Test 07
English 8 - Test 87
Traveling Around Viet Nam - Test 15
Country Life And City Life - Test 03
Study Habits - Test 01
The Young Pioneers Club - Test 14
English 8 - Test 99
Festivals - Test 01
Computers - Test 6
English 8 - Test 208
A First - Aid Course - Test 03
English 8 - Test 188
My Neighborhood - Test 11
Computers - Test 4
English 8 - Test 17
English 8 - Test 149
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters