Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 46
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:06:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Thực vật một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần là:
  A - 
Dừa
  B - 
Cau
  C - 
Tre
  D - 
Lúa
2-
Sinh trưởng của cây bị kìm hãm bởi:
  A - 
Xitokinin
  B - 
Axit abxixic
  C - 
Auxin, giberelin
  D - 
Etilen
3-
Sinh trưởng sơ cấp là hình thức sinh trưởng của:
  A - 
Mô phân sinh làm cho cây lớn và cao lên
  B - 
Tầng sinh trụ làm cho cây lớn và cao lên
  C - 
Tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ làm cho cây lớn lên về bề ngang
  D - 
Tầng sinh vỏ làm cho cây lớn và cao lên
4-
Cây cà chua bắt đầu ra hoa khi cây có lá thứ:
  A - 
13
  B - 
14
  C - 
12
  D - 
11
5-
Theo quang chu kì, cây ngày ngắn ra hoa trong điều kiện
  A - 
chiếu sáng nhiều hơn 12 giờ
  B - 
chiếu sáng ít hơn 12 giờ
  C - 
chiếu sáng nhiều hơn 18 giờ
  D - 
ngày dài, ngày ngắn
6-
Thời điểm ra hoa của thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung bình được xác định theo:
  A - 
Số lượng lá trên thân
  B - 
Chiều cao cây.
  C - 
Số lượng cành sinh ra.
  D - 
Đường kính gốc.
7-
Sinh trưởng sơ cấp có tác dụng:
  A - 
Làm cho cây lớn và cao lên
  B - 
Làm kéo dài thời gian sống của cây
  C - 
Làm cho cây phát triển mạnh bề ngang
  D - 
Làm cho quá trình trao đổi chất trong cây diễn ra mạnh hơn
8-
Nhóm hoocmon nào sau đây tác động tới sự phân chia, kéo dài và lớn lên của tế bào?
  A - 
Auxin, giberilin, xitokinin
  B - 
Auxin, giberilin, axit abxixic
  C - 
Auxin, xitokinin, axit abxixic
  D - 
Auxin, etylen, giberilin
9-
Tiroxin được sản xuất từ:
  A - 
Thùy trước tuyến yên
  B - 
Tuyến tụy
  C - 
Tuyến trên thận
  D - 
Tuyến giáp
10-
Vai trò nào sau đây không phải của phitocrom:
  A - 
Tác động đến sự ra hoa, nảy mầm
  B - 
Vận động cảm ứng, đóng mở khí khổng
  C - 
Tổng hợp sắc tố
  D - 
Hình thành giới tính đực, cái
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 77
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 37
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 38
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 39
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 04
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 34
Sinh Sản - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 24
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 01
Cảm Ứng - Đề 03
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 22
Cảm Ứng - Đề 10
Cảm Ứng - Đề 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 76
Sinh Sản - Đề 01
Đề Xuất
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 16
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 22
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 23
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 94
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 46
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Đề 04
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 07
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 29
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 63
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 17
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 12
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 25
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 01
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 18
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 10
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 17
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 109
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters