WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Festivals - Test 07
Choose the word that best fits each of the blank spaces.Harvest Festival is (1)_____ October. It is a very ancient (2) _____ but it is also part of the Christian tradition. It (3) _____ new crops and food. Children often bring fruit, vegetables and cereals into school. Schools usually give the food to hospitals or (4) _____ old people. (5) _____ the past, people sometimes made traditional dolls out of corn.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:04:46 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
from
2-
(2)
  A - 
thing
  B - 
festival
  C - 
vacation
  D - 
holiday
3-
(3)
  A - 
gives
  B - 
supplies
  C - 
celebrates
  D - 
holds
4-
(4)
  A - 
for
  B - 
to
  C - 
about
  D - 
of
5-
(5)
  A - 
In
  B - 
At
  C - 
On
  D - 
Since
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Making Arrangements - Test 12
Computers - Test 9
At Home - Test 08
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Our Past - Test 03
Wonders Of The World - Test 13
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
English 8 - Test 139
My Friend - Test 12
English 8 - Test 127
My Friend - Test 14
English 8 - Test 52
At Home - Test 04
Making Arrangements - Test 10
My Friend - Test 03
My Friend - Test 01
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
English 8 - Test 172
Inventions - Test 13
English 8 - Test 55
English 8 - Test 121
English 8 - Test 73
Festivals - Test 01
English 8 - Test 131
English 8 - Test 72
English 8 - Test 173
Computers - Test 10
My Neighborhood - Test 06
English 8 - Test 60
English 8 - Test 168
Recycling - Test 09
Study Habits - Test 02
English 8 - Test 58
English 8 - Test 39
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters