Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Festivals - Test 07
Choose the word that best fits each of the blank spaces.Harvest Festival is (1)_____ October. It is a very ancient (2) _____ but it is also part of the Christian tradition. It (3) _____ new crops and food. Children often bring fruit, vegetables and cereals into school. Schools usually give the food to hospitals or (4) _____ old people. (5) _____ the past, people sometimes made traditional dolls out of corn.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:11:08 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
from
2-
(2)
  A - 
thing
  B - 
festival
  C - 
vacation
  D - 
holiday
3-
(3)
  A - 
gives
  B - 
supplies
  C - 
celebrates
  D - 
holds
4-
(4)
  A - 
for
  B - 
to
  C - 
about
  D - 
of
5-
(5)
  A - 
In
  B - 
At
  C - 
On
  D - 
Since
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Computers - Test 9
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Our Past - Test 03
English 8 - Test 139
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 52
English 8 - Test 127
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
English 8 - Test 227
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
English 8 - Test 07
Country Life And City Life - Test 12
Wonders Of The World - Test 9
English 8 - Test 12
The Young Pioneers Club - Test 05
English 8 - Test 41
Recycling - Test 08
English 8 - Test 229
Computers - Test 5
English 8 - Test 135
English 8 - Test 232
My Friend - Test 01
A Vacation Abroad - Test 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters