WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 57
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:08:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nấm rơm là giới :
  A - 
Animalia.
  B - 
Monera.
  C - 
Protista.
  D - 
Fungi.
2-
Tế bào được chia làm hai loại chính là :
  A - 
Tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.
  B - 
Tế bào động vật và thực vật.
  C - 
Tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn.
  D - 
Cả 3 đều sai.
3-
Nguyên tố nào khi thiếu nó thì bị bướu cổ ?
  A - 
Nguyên tố trung lượng iốt.
  B - 
Nguyên tố vi lượng iốt.
  C - 
Nguyên tố đại lượng iốt.
  D - 
Cả ba đều đúng.
4-
Cacbonhydrat được cấu tạo từ những nguyên tố nào ?
  A - 
C, H, O.
  B - 
C, N, P.
  C - 
C, O, N.
  D - 
C, H, O, N.
5-
Những loại nào sau đây là đường đôi ?
  A - 
Xenlulôzơ, saccarôzơ, glycogen.
  B - 
Malatôzơ, lactozơ, saccarôzơ.
  C - 
Glicôgen, lactôzơ, fuctôzơ.
  D - 
Cả ba đều đúng.
6-
Ở các tế bào nhân sơ ADN thường có cấu trúc :
  A - 
Mạch đơn vòng.
  B - 
Dạng mạch kép thẳng.
  C - 
Mạch đơn xoắn.
  D - 
Dạng mạch kép vòng.
7-
Bộ khung xương của tế bào được cấu tạo từ :
  A - 
Vi ống.
  B - 
Vi sợi.
  C - 
Sợi trung gian.
  D - 
Cả ba ý trên.
8-
Đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật là :
  A - 
Phân tử.
  B - 
Tế bào.
  C - 
Mô.
  D - 
Đại phân tử.
9-
Phôtpholipit được cấu tạo từ :
  A - 
Glicôgen l + 1 axit béo + phosphat.
  B - 
Glixêrol + 1 axit béo + phosphat.
  C - 
Glicôgen + 2 axit béo + phosphat.
  D - 
Glixêrol + 2 axit béo + phosphat.
10-
Nấm rơm sống bằng hình thức :
  A - 
Kí sinh vào rơm.
  B - 
Cộng sinh với rơm.
  C - 
Hoại sinh rơm.
  D - 
Cả ba đều đúng.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 77
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 37
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 38
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 39
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 04
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 34
Sinh Sản - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 24
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Cảm Ứng - Đề 03
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 22
Cảm Ứng - Đề 04
Cảm Ứng - Đề 10
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 76
Sinh Sản - Đề 01
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 73
Đề Xuất
Cảm Ứng - Đề 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 29
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 37
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Đề 08
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 97
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 58
Sinh Sản - Đề 01
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 94
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 15
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 84
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 22
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 10
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 75
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 11
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 13
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 19
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 30
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 111
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 45
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters