WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Đường tròn - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:40:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hai đường thẳng song song a và b và một đường thẳng c cắt a và b. Có bao nhiêu đường tròn (O) tiếp xúc với a, b và c?
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
4
  D - 
Nhiều hơn 4
2-
Một bàn bi-da hình tam giác đều cạnh 2m. Một trái bi-da có bán kính 4cm lăn dọc theo cạnh bàn đủ một vòng. Tính độ dài đường đi của tâm trái bi.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Một đáp số khác
3-
Cho đường tròn (O; 8) và điểm A sao cho OA = 10. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AP và AQ đến đường tròn. Một đường thẳng bất kì tiếp xúc với đường tròn tại M thuộc cung nhỏ PQ và cắt AP và AQ lần lượt tại E và F. Thế thì chu vi tam giác AEF:
  A - 
Có giá trị không đổi bằng 12
  B - 
Có giá trị không đổi bằng 16
  C - 
Có giá trị không đổi bằng 18
  D - 
Có giá trị thay đổi theo vị trí của M
4-
Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b và AC = c. Đường tròn nội tiếp tam giác tiếp xúc với ba cạnh BC, CA và AB lần lượt tại D, E và F. Tính độ dài các đoạn AF, BD và CE.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, CA = b và AC = c. Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Tính r theo a, b, và c.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho đường tròn (O; 4) và điểm A ở ngoài đường tròn. Gọi AM và AN là hai tiếp tuyến vẽ tứ A, M và N là các tiếp điểm. Biết . Tính OA.
  A - 
OA = 12
  B - 
OA = 8
  C - 
OA = 6
  D - 
OA = 2
7-
Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3cm, AC = 4cm. Xác định tâm và tính bán kính của đường tròn qua A và tiếp xúc với BC tại B.
  A - 
Tâm là giao điểm của đường trung trực đoạn AB và đường thẳng vuông góc với BC tại B. Bán kính là
  B - 
Tâm là giao điểm của đường trung trực đoạn AB và đường thẳng vuông góc với BC tại B. Bán kính là
  C - 
Tâm là giao điểm của đường trung trực đoạn AB và đường thẳng vuông góc với BC tại B. Bán kính là
  D - 
Tâm là giao điểm của đường trung trực đoạn AB và đường thẳng vuông góc với BC tại B. Bán kính là
8-
Cho tam giác đều ABC cạnh bằng , đường cao AH. Một điểm O di động trên đoạn AH. Tính AO để đường tròn cắt đường thẳng AB và AC.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Cho hai dây cung song song cùng nằm một bên đối với tâm O có độ dài 2 và 4 cách nhau một khoảng 1. Tính bán kính r của đường tròn.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Cho tam giác ABC có đường cao AH = 4, BH = 2 và CH = 8 (H ở giữa B và C). Gọi D là trung điểm của HC. Xác định tâm và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD.
  A - 
Tâm là giao điểm của đường trung trực đoạn CD và đường trung trực đoạn AD. Bán kính là
  B - 
Tâm là giao điểm của đường trung trực đoạn CD và đường trung trực đoạn AD. Bán kính là
  C - 
Tâm là giao điểm của đường trung trực đoạn CD và đường trung trực đoạn AD. Bán kính là
  D - 
Tâm là giao điểm của đường trung trực đoạn CD và đường trung trực đoạn AD. Bán kính là
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Đường Tròn - Bài 80
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 18
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Đề Xuất
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 12
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Đề Thi Vào Lớp 10 - Đề 02
Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Bài 02
Đường Tròn - Bài 61
Đường Tròn - Bài 68
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 21
Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 29
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 18
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 25
Đường tròn - Bài 19
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 07
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 08
Đường tròn - Bài 10
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 14
Đường Tròn - Bài 43
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 12
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters