WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 36
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:15:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Viết thành tổng số 73541
  A - 
70000 + 300 + 500 + 40 + 1
  B - 
70000 + 3000 + 500 + 40 + 1
  C - 
70000 + 3000 + 500 + 4 + 1
  D - 
7000 + 3000 + 500 + 40 + 1
2-
Điến dấu thích hợp vào dấu ......
687 653 ........ 98 978
  A - 
<
  B - 
>
  C - 
=
  D - 
không dấu
3-
Số "ba trăm bốn mươi chín ngàn sáu trăm bảy mươi lăm" viết là:
  A - 
943 567
  B - 
394 765
  C - 
563 947
  D - 
349 675
4-
6 231 874 đọc là:
  A - 
Sáu triệu ba trăm hai mươi mốt nghìn tám trăm bảy mươi tư.
  B - 
Sáu triệu hai trăm ba mươi mốt nghìn tám trăm bảy mươi tư.
  C - 
Sáu triệu hai trăm ba mươi mốt nghìn bảy trăm tám mươi tư.
  D - 
Sáu triệu hai trăm ba mươi tám nghìn mốt trăm bảy mươi tư.
5-
Cho số 8 325 714. Chữ số 7 ở hàng nào lớp nào?
  A - 
Hàng trăm, lớp đơn vị.
  B - 
Hàng trăn nghìn, lớp đơn vị.
  C - 
Hàng trăm, lớp nghìn.
  D - 
Hàng chục nghìn, lớp đơn vị.
6-
Ba số tự nhiên có 3 chữ số, mỗi số đều có ba chữ số 2; 6; 9 là:
  A - 
269; 692; 926
  B - 
269; 692; 916
  C - 
269; 672; 926
  D - 
268; 692; 926
7-
Dãy số nào sau đây là dãy số tự nhiên?
  A - 
0; 1; 2; 3; 4; 5.
  B - 
0; 1; 3; 5; 7; .....
  C - 
1; 2; 3; 4; 5; ....
  D - 
0; 1; 2; 3; 4; 5; .....
8-
Con voi cân nặng 2 tấn 9 tạ. Còn bò nhẹ hơn con voi 27 tạ. Hỏi voi và bò cân nặng bao nhiêu tạ?
  A - 
30 tạ
  B - 
31 tạ
  C - 
32 tạ
  D - 
33 tạ
9-
Điền vào dấu ..........
7 tấn = 7000 .....
  A - 
dag
  B - 
hg
  C - 
kg
  D - 
tạ
10-
Lê Lợi lên ngôi vua vào năm 1428. Năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?
  A - 
XVII
  B - 
XVIII
  C - 
XIX
  D - 
XV
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 36
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 39
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 24
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 25
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 22
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters