Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 18
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:02:59 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho tam giác ABC có A(0; 1; 1), B(-1; 0; 2), C(3; 1; 0). Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC là:
  A - 
(-2; 5; -1)
  B - 
(-1; 3; 0)
  C - 
(-5; 6; -3)
  D - 
Một kết quả khác
2-
Cho tứ diện ABCD có A(6; -2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0; -1), D(4; 1; 0). Tâm I của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có tọa độ là:
  A - 
(-2; 1; -3)
  B - 
(2; -1; 3)
  C - 
(3; 0; 2)
  D - 
(3; -2; 0)
3-
Tâm I của mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 - 8x + 2y + 1 = 0 là:
  A - 
(-4; 1; 0)
  B - 
(4; -1; 0)
  C - 
(4; 1; 0)
  D - 
(-4; -1; 0)
4-
Bán kính R của mặt cầu (S): 3x2 + 3y2 + 3z2 + 6x - 3y + 15z - 2 = 0 là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Phương trình mặt cầu tâm I(2; -3; -1) và qua điểm M(4; 1; -2) là:
  A - 
(x - 2)2 + (y + 3)2 + (z + 1)2 = 21
  B - 
(x - 2)2 + (y - 3)2 + (z - 1)2 = 21
  C - 
(x - 2)2 + (y + 3)2 + (z + 1)2 = 17
  D - 
Một kết quả khác
6-
Bán kính mặt cầu qua bốn điểm O(0; 0; 0), B(0; 0; 2), C(0; 2; 0), D(2; 0; 0) bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Một kết quả khác
7-
Cho ba vectơ . Tìm vectơ thỏa
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho ba điểm A(3; 2; -3), B(5; 1; -1), C(1; -2; 1). Tìm tọa độ đỉnh D để ABCD là hình bình hành.
  A - 
D(1; 1; -1)
  B - 
D(-1; -1; -1)
  C - 
D(1; 1; 1)
  D - 
D(-1; 1; 1)
9-
Cho tam giác ABC với A(4; 6; 5), B(2; 7; -1), C(-2; 5; 0). Tính diện tích S của tam giác ABC.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Cho ba vectơ không đồng phẳng. Biểu thị vectơ theo
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Ứng Dụng Của Tích Phân
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đồ Thị Hàm Số
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Tiệm Cận
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 06
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 05
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 01
Đề Xuất
Khối đa diện - Đề 02
Nguyên hàm và Tích phân - Bài 9
Mũ và Logarit - Bài 10
Số phức - Bài 3
Hàm số và đồ thị - Bài 13
Mũ và Logarit - Bài 12
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 50
Mũ và Logarit - Bài 11
Khối đa diện - Đề 14
Khối đa diện - Đề 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters