Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 22
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:24:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mặt phẳng (α) qua hai điểm A(1; 2; -2), B(2; 0; -2) và vuông góc với mặt phẳng Oxy có phương trình là:

  A - 
2x - y = 0
  B - 
2x - y - 4 = 0
  C - 
2x + y - 4 = 0
  D - 
2x + y + 4 = 0
2-
Tính góc của hai mặt phẳng (α): 2x + 2y - z + 7 = 0 và (α'): 2x + 4z - 5 = 0.
  A - 
450
  B - 
300
  C - 
900
  D - 
600
3-
Xét vị trí tương đối của mặt cầu (S): (x + 2)2 + (y - 1)2 + (z - 1)2 = 9 với mặt phẳng (β): 2x - y + 2z + 5 = 0.
  A - 
Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu.
  B - 
Mặt phẳng cắt mặt cầu theo một đường tròn.
  C - 
Mặt phẳng và mặt cầu không có điểm chung.
  D - 
Cả ba câu trên đều sai.
4-
Phương trình mặt phẳng (α) qua A(-4; 3; -2) và chứa trục y'Oy là:
  A - 
x + 2z + 8 = 0
  B - 
x - 2z = 0
  C - 
x + 2z = 0
  D - 
x - 2z + 8 = 0
5-
Cho tam giác ABC với A(4; 6; 5), B(2; 7; -1), C(-2; 5; 0). Tìm trực tâm H của tam giác ABC.
  A - 
H(2; 7; -1)
  B - 
H(4; 6; 5)
  C - 
H(-2; 5; 0)
  D - 
Một kết quả khác
6-
Cho tam giác ABC với A(6; -2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0; -1). Tính bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Viết phương trình mặt cầu có tâm I(-2; 0; 3) và bán kính bằng 8.
  A - 
(x + 2)2 + y2 + (z - 3)2 = 8
  B - 
(x + 2)2 + y2 + (z - 3)2 = 16
  C - 
(x - 2)2 + y2 + (z + 3)2 = 16
  D - 
(x - 2)2 + y2 + (z + 3)2 = 8
8-
Phương trình (α) qua ba điểm A(0; -2; 0), B(3; 0; 0), C(0; 0; -4) là:
  A - 
4x - 6y - 3z - 12 = 0
  B - 
4x - 6y - 3z = 0
  C - 
6x - 4y + 3z + 12 = 0
  D - 
6x - 4y - 3z + 12 = 0
9-
Viết phương trình tham số của đường thẳng Δ biết Δ đi qua A(-2; 0; 3) và có vectơ chỉ phương .
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Tính khoảng cách d từ điểm M(2; 3; 1) đến đường thẳng .
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Ứng Dụng Của Tích Phân
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đồ Thị Hàm Số
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Tiệm Cận
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 06
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 05
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 01
Đề Xuất
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 27
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 04
Mũ và Logarit - Bài 13
Khối đa diện - Đề 20
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 03
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 18
Khối đa diện - Đề 10
Nguyên hàm và Tích phân - Bài 14
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters