WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Bất đẳng thức - Bất phương trình - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:15:32 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Giải phương trình
  A - 
x = -4 hay x = 1
  B - 
x = -4
  C - 
x = -1 hay x = 4
  D - 
x = 1
2-
Giải phương trình
  A - 
x = -4
  B - 
x = 2
  C - 
x = 1
  D - 
x = -4 hay x = 2
3-
Giải phương trình
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Giải bất phương trình
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Giải bất phương trình
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho ba số dương a, b, c. Câu nào sau đây sai?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Có 1 câu sai trong 3 câu trên
7-
Cho ba số dương a, b, c. Tìm bất đẳng thức đúng trong các bất đẳng thức sau:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả ba bất đẳng thức đều sai
8-
Cho ba số a, b, c bất kì. Tìm bất đẳng thức đúng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả ba câu trên đều đúng
9-
Cho 3a + 4b = 15. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  A - 
Chỉ 1
  B - 
1, 2 và 3
  C - 
1 và 3
  D - 
1 và 2
10-
Cho a, b là hai số dương thỏa mãn a + 4b = 4. Khẳng định nào sau đây đúng?

  A - 
Chỉ 2
  B - 
Chỉ 1
  C - 
Chỉ 1 và 2
  D - 
1, 2 và 3
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng giác - Bài 01
Lượng giác - Bài 05
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Elip
Giá trị lượng giác của góc có liên quan đặc biệt - Đề 01
Giá trị lượng giác của góc có liên quan đặc biệt - Đề 02
Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 29
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 30
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 09
Thống Kê - Bài 02
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 15
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 10
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 27
Thống Kê - Bài 01
Phương trình tổng quát của đường thẳng
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 03
Thống Kê - Bài 06
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 10
Công thức lượng giác - Đề 01
Công thức lượng giác - Đề 02
Đề Xuất
Phương trình và hệ phương trình - Bài 06
Công thức lượng giác - Đề 02
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 22
Lượng giác - Bài 04
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 07
Kiểm Tra Hình Học Lớp 10 Cuối Năm - Bài 01
Kiểm Tra Hình Học Lớp 10 Cuối Năm - Bài 04
Phương trình và hệ phương trình - Bài 12
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 07
Công thức lượng giác - Đề 01
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 23
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 14
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 03
Thống Kê - Bài 02
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 08
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 31
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 14
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters