WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Hóa Hữu Cơ - Đề 24
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:14:54 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Có thể tách riêng các chất từ hỗn hợp lỏng gồm benzen và anilin bằng những chất nào?
  A - 
Dung dịch NaOH, dung dịch brom
  B - 
Dung dịch HCl, dung dịch NaOH
  C - 
H2O, dung dịch brom
  D - 
Dung dịch NaCl, dung dịch brom
2-
Để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, anđehit axetic, ancol etylic và lòng trắng trứng ta dùng:
  A - 
NaOH
  B - 
AgNO3/NH3
  C - 
Cu(OH)2
  D - 
HNO3
3-
Trong các chất: metyl benzoat, natri phenolat, ancol benzylic, phenyl amoni clorua, glixerin, protein. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là
  A - 
3
  B - 
2
  C - 
4
  D - 
5
4-
Trong các chất: p-NO2-C6H4-NH2; p-CH3O-C6H4-NH2; p-NH2-C6H4-CHO; C6H5-NH2. Chất có tính bazơ mạnh nhất là
  A - 
p-NO2-C6H4-NH2
  B - 
p-CH3O-C6H4-NH2
  C - 
p-NH2-C6H4-CHO
  D - 
C6H5-NH2
5-
C4H11N có số đồng phân amin bậc 1 là
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
5
6-
Cho 14,7 gam một amino axit X (có 1 nhóm NH2) tác dụng với NaOH dư thu được 19,1 gam muối. Mặt khác cũng lượng amino axit trên phản ứng với HCl dư tạo 18,35 gam muối. Công thức cấu tạo của X có thể là
  A - 
NH2-CH2-COOH
  B - 
CH3-CH(NH2)COOH
  C - 
NH2-(CH2)6 -COOH
  D - 
HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)COOH
7-
Trong các chất: C6H5NH2, CH3CH2NHCH3, CH3CH2CH2NH2, CH3NH2 chất có tính bazơ mạnh nhất là
  A - 
C6H5NH2
  B - 
CH3NH2
  C - 
CH3CH2NHCH3
  D - 
CH3CH2CH2NH2
8-
Cho sơ đồ:
C8H15O4N + 2NaOH → C5H7O4NNa2 + CH4O + C2H6O
Biết C5H7O4NNa2 có mạch cacbon không phân nhánh, có -NH2 tại Cα thì C8H15O4N có số công thức cấu tạo phù hợp là
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
4
9-
Hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C3H9O2N. Số đồng phân có tính chất lưỡng tính (vừa tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch HCl) là
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
4
10-
Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam hai amin no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp nhau, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Hai amin có công thức phân tử là
  A - 
CH4N và C2H7N
  B - 
C2H5N và C3H9N.
  C - 
C2H7N và C3H7N
  D - 
C2H7N và C3H9N
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 07
Cacbonhidrat - Đề 11
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 04
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 02
Polime - Vật liệu polime - Đề 03
Hóa Hữu Cơ - Đề 28
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 05
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 04
Polime - Vật liệu polime - Đề 04
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Polime Và Vật Liệu Polime - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 03
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 05
Hóa Hữu Cơ - Đề 07
Polime - Vật liệu polime - Đề 04
Hóa Hữu Cơ - Đề 37
Trắc Nghiệm Hóa Học - Cacbohiđrat - Bài 05
Hóa Hữu Cơ - Đề 48
Hóa Hữu Cơ - Đề 05
Trắc Nghiệm Hóa Học - Cacbohiđrat - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 03
Hóa Hữu Cơ - Đề 82
Hóa Hữu Cơ - Đề 40
Hóa Hữu Cơ - Đề 60
Cacbonhidrat - Đề 10
Hóa Hữu Cơ - Đề 55
Hóa Hữu Cơ - Đề 10
Hóa Hữu Cơ - Đề 83
Trắc Nghiệm Hóa Học - Este - Lipit - Bài 01
Hóa Hữu Cơ - Đề 47
Este - Lipit - Đề 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters