WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:45:01 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Use-cases là một kịch bản mà mô tả:
  A - 
Phần mềm thực hiện như thế nào khi được dùng trong một tình huống cho trước
  B - 
Những công cụ CASE sẽ được dùng như thế nào để xây dựng hệ thống
  C - 
Kế hoạch xây dựng cho sản phẩm phần mềm
  D - 
Những test-case cho sản phẩm phần mềm
2-
Nội dung thông tin biểu diễn những đối tượng điều khiển và dữ liệu riêng biệt mà bao gồm những thông tin mà :
  A - 
Cần thiết để trình bày tất cả output
  B - 
Được đòi hỏi cho việc xử lý lỗi
  C - 
Được đòi hỏi cho hoạt động tạo giao diện hệ thống
  D - 
Được biến đổi bởi phần mềm
3-
Dòng thông tin biểu diễn cách thức mà dữ liệu và điều khiển :
  A - 
Quan hệ với một dữ liệu và điều khiển khác
  B - 
Biến đổi khi mỗi lần dịch chuyển qua hệ thống
  C - 
Sẽ được thực thi trong thiết kế cuối cùng
  D - 
Không có mục nào
4-
Cấu trúc thông tin biểu diển tổ chức nội của:
  A - 
Những cấu trúc dữ liệu dùng để biểu diễn loại dữ liệu
  B - 
Mô hình bố trí nhân viên dự án
  C - 
Mô hình truyền thông dự án
  D - 
Những dữ liệu khác nhau và những mục điều khiển
5-
Loại mô hình nào được tạo ra trong phân tích yêu cầu phần mềm :
  A - 
Chức năng và hành vi
  B - 
Giải thuật và cấu trúc dữ liệu
  C - 
Kiến trúc và cấu trúc
  D - 
Tính tin cậy và tính sử dụng
6-
Trong ngữ cảnh của phân tích yêu cầu, hai loại phân tách vấn đề là:
  A - 
Bottom-up và top-down
  B - 
Horizontal and vertical
  C - 
Subordinate và superordinate
  D - 
Không có mục nào
7-
Khung nhìn (view) nào được quan tâm đầu tiên trong phân tich yêu cầu phần mềm:
  A - 
Actor view
  B - 
Data view
  C - 
Essential view
  D - 
Implementation view
8-
Tạo nguyên mẫu tiến hóa thường thích được dùng hơn tạo nguyên mẫu bỏ đi bởi vì :
  A - 
Biểu đồ phải thu hẹp về số và toàn vẹn trong sử dụng
  B - 
Hình thức và nội dung biểu diễn thích hợp với nội dung
  C - 
Những biểu diễn phải có thể xem xét lại
  D - 
Dùng không hơn 7 màu dương và 2 màu âm trong biểu đồ
9-
Những mục nào không là nguyên tắc cho việc biểu diễn yêu cầu :
  A - 
Biểu đồ phải thu hẹp về số và toàn vẹn trong sử dụng
  B - 
Hình thức và nội dung biểu diễn thích hợp với nội dung
  C - 
Những biểu diễn phải có thể xem xét lại
  D - 
Dùng không hơn 7 màu dương và 2 màu âm trong biểu đồ
10-
Mục nào không là một mục đích cho việc xây dựng một mô hình phân tích:
  A - 
Xác định một tập những yêu cầu phần mềm
  B - 
Mô tả yêu cầu khách hàng
  C - 
Phát triển một giải pháp tóm tắt cho vấn đề
  D - 
Thiết lập một nền tảng cho thiết kế phần mềm
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 01
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 01
Trắc nghiệm Tin học - Bài 20
Trắc nghiệm Tin học - Bài 17
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 02
Trắc nghiệm Tin học - Bài 11
Trắc nghiệm Tin học - Bài 13
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 04
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 03
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 18
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 19
Trắc nghiệm Tin học - Bài 19
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 06
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 02
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 05
Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 11
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 06
Trắc nghiệm Tin học - Bài 22
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 07
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 10
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 11
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Đồ Họa - Bài 18
Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 09
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 10
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 15
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 40
Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 18
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 21
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 29
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 24
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Đồ Họa - Bài 03
Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 07
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Đồ Họa - Bài 04
Trắc nghiệm Tin học - Bài 03
Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 08
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 08
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 03
Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 03
Trắc nghiệm Tin học - Bài 17
Trắc Nghiệm Người Dùng Windows XP - Bài 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters