Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:22:23 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một con lắc đơn có dây treo dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Thông tin nào sau đây là sai?
  A - 
Phương trình dao động có dạng: s = Acos(ωt + φ)
  B - 
Chu kì dao động là:
  C - 
Khi vật đi qua vị trí cân bằng, gia tốc có giá trị lớn nhất
  D - 
Tại vị trí biên, vận tốc của vật bằng 0
2-
Dao động của con lắc đơn chỉ có thể gần đúng với dao động điều hòa nếu có dao động đó:
  A - 
có góc lệch nhỏ và không có ma sát
  B - 
có chu kì rất lớn
  C - 
có tần số góc rất lớn
  D - 
thực hiện tại nơi có gia tốc trọng trường lớn
3-
Chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào:
  A - 
chiều dài của dây treo con lắc
  B - 
gia tốc trọng trường
  C - 
biên độ dao động
  D - 
cả biên độ, chiều dài dây treo và gia tốc trọng trường
4-
Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu chiều dài dây treo tăng gấp 2 lần thì chu kì dao động sẽ:
  A - 
tăng lần
  B - 
giảm lần
  C - 
tăng 2 lần
  D - 
giảm 2 lần
5-
Một con lắc đơn có chiều dài l đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g thì chu kì dao động nhỏ là T. Nếu đưa con lắc này đến vị trí có gia tốc trọng trường chỉ bằng 50% so với vị trí cũ thì chu kì dao động của con lắc là:
  A - 
T’ = . T
  B - 
T’ = 50T
  C - 
T’ = 2T
  D - 
T’ = . T
6-
Một con lắc đơn có chiều dài l đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g thì chu kì dao động nhỏ là T. Nếu Nếu buông vật không vận tốc đầu từ vị trí có li độ góc αo thì khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của con lắc xác định bằng biểu thức:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Một con lắc đơn treo vật nặng khối lượng m, đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu buông vật không vận tốc đầu từ vị trí có li độ góc λo thì khi đia qua vị trí cân bằng, lực căng của dây treo con lắc xác định bằng biểu thức:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Một con lắc vật lí có khối lượng m, momen quán tính đối với trục quay là I. Nếu kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng sao cho giá trị của trọng lượng cách trục quay một đoạn d (nhỏ) thì con lắc sẽ dao động với tần số góc là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Một hệ được coi là dao động khi:
  A - 
Hệ dao động trong điều kiện không có ma sát
  B - 
Chu kì dao động của hệ không lớn lắm
  C - 
Lực kéo về (lực hồi phục) gây nên dao động là nội lực của hệ
  D - 
Lực hồi phục tác dụng lên vật chỉ là trọng lực
10-
Dao động của hệ được coi là dao động tự do thì:
  A - 
dao động của hệ là dao động điều hòa
  B - 
dao động của hệ chỉ xẩy ra dưới tác dụng của nội lực
  C - 
dao động của hệ không phụ thuộc vào tác dụng của lực ma sát
  D - 
dao động của hệ chỉ phụ thuộc vào gia tốc trọng trường tại nơi đặt hệ dao động
11-
Chọn câu đúng?
  A - 
Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào vị trí đặt con lắc trên mặt đất
  B - 
Gia tốc trong con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng vật
  C - 
Tần số trong con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng vật
  D - 
Lực kéo về trong con lắc lò xo phụ thuộc vào khối lượng của vật
12-
Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì T = 2,512 s. Tại thời điểm to = 0, con lắc qua vị trí cân bằng, theo chiều dương của trục hoành, với vận tốc vo = 12,5 cm/s. Coi quỹ đạo của quả nặng là thẳng. Phương trình dao động của con lắc là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
13-
Một con lắc đơn gồm vật nhỏ m = 3,6 kg, dây treo có độ dài l = 1,5 m. Kéo lệch dây khỏi phương thẳng đứng một góc α = 60o và buông nhẹ. Thông tin nào sau đây là sai?
  A - 
Vật dao động điều hòa dạng hàm sin quanh vị trí cân bằng
  B - 
Vận tốc của vật tại vị trí có α = 30o là v = 3,3 m/s
  C - 
Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là vmax = 3,87 m/s
  D - 
Lực căng dây tại vị trí cân bằng là lớn nhất
14-
Con lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 = 0,6 s; có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 0,8 s. Nếu một con lắc đơn có dây treo dài l1 + l2 thì chu kì dao động của nó là:
  A - 
T = 1,4 s
  B - 
T = 1s
  C - 
T = 0,2 s
  D - 
T = 0,7s
15-
Một con lắc đơn được treo trên trần của một xe ô tô đang chuyển động theo phương ngang. Chu kì dao động của con lắc trong trường hợp xe chuyển động thẳng đều là T và khi xe chuyển động với gia tốc là T’. Kết luận nào sau đây là đúng?
  A - 
T’< T
  B - 
T’= T
  C - 
T’> T
  D - 
T = 0
16-
Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64 cm, l2 = 81 cm dao động nhỏ trong hai mặt phẳng song song. Hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng và cùng chiều lúc to = 0. Nếu lấy g = π2 m/s2 thì hai con lắc lại cùng qua vị trí cân bằng và cùng chiều một lần nữa sau khoảng thời gian:
  A - 
τ = 20s
  B - 
τ = 12s
  C - 
τ = 8s
  D - 
τ = 14,4s
17-
Một con lắc đơn có độ dài bằng l. Trong khoảng thời gian τ nó thực hiện 6 dao động. Người ta giảm bớt độ dài của nó 16 cm thì cùng thời gian τ, nó thực hiện được 10 dao động. Lấy g = π2. Độ dài và tần số ban đầu của con lắc có thể nhận các giá trị nào trong các giá trị sau?
  A - 
l = 9 cm và f = 1 Hz
  B - 
l = 25 cm và f = 1 Hz
  C - 
l = 41 cm và f = 1 Hz
  D - 
l = 25 cm và f = 6 Hz
18-
Một cái thước đồng chất, có độ dài L, dao động như một con lắc vật lí quanh một trục đi qua điểm O. Khoảng cách từ khối tâm G của thước đến điểm O là a. Biểu thức của chu kì con lắc theo L và a theo biên độ góc nhỏ là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
19-
Con lắc lò xo có khối lượng m dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Thông tin nào sau đây là sai?
  A - 
Cơ năng của con lắc không thay đổi theo thời gian
  B - 
Biểu thức của thế năng là
  C - 
Biểu thức của động năng là
  D - 
Biểu thức của cơ năng là
20-
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k treo vật nặng khối lượng m. Khi vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω thì cơ năng của vật có biểu thức:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 103
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 04
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 32
Đề Xuất
Con lắc - Đề 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 46
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 05
Đề Thi Số 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 33
Đề Thi Số 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 59
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 71
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters