WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

My Friend - Test 17
Choose the word that best fits each of the blank spaces.

My sister and I like each other very much although we are very (1)______She’s six years (2) ______ ____me and she works in a bank. I’m still (3)______ school, so I don’t have a job. My sister (4) ____her job, and she earns a lot of money, so she can go out and enjoy herself. She’s very (5)___and often invites me to go with her, but I’m studying very (6) ____ at the moment because I want to pass my exams. I usually say no when she asks me, (7) _______ last night I was tired (8)_______ work so I went with her (9)_________ a dance. We had (10)______ great time!
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:45:46 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
similar
  B - 
the same
  C - 
alike
  D - 
different
2-
(2)
  A - 
old than
  B - 
older than
  C - 
oldest
  D - 
the oldest
3-
(3)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
of
4-
(4)
  A - 
like
  B - 
likes
  C - 
is liking
  D - 
are liking
5-
(5)
  A - 
kind
  B - 
reserved
  C - 
hard-working
  D - 
helpful
6-
(6)
  A - 
hard
  B - 
hardly
  C - 
hard-working
  D - 
busy
7-
(7)
  A - 
so
  B - 
because
  C - 
but
  D - 
and
8-
(8)
  A - 
by
  B - 
with
  C - 
of
  D - 
to
9-
(9)
  A - 
  B - 
for
  C - 
in
  D - 
to
10-
(10)
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
the
  D - 
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
Making Arrangements - Test 12
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Wonders Of The World - Test 13
English 8 - Test 236
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
English 8 - Test 139
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
At Home - Test 04
Making Arrangements - Test 06
Đề Xuất
Inventions - Test 9
At Home - Test 04
English 8 - Test 17
English 8 - Test 178
English 8 - Test 67
English 8 - Test 113
English 8 - Test 206
English 8 - Test 38
English 8 - Test 110
A Vacation Abroad - Test 01
Festivals - Test 05
English 8 - Test 144
My Friend - Test 18
English 8 - Test 184
English 8 - Test 52
English 8 - Test 215
English 8 - Test 137
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters