WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 48
Give the correct form of the given word(s) to complete the sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:28:29 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The internet is a very useful means of .....................(communicate)
  A - 
communicate
  B - 
communicated
  C - 
communicating
  D - 
communication
2-
He is a strict .....................(examine)
  A - 
examining
  B - 
examine
  C - 
examined
  D - 
examiner
3-
We often take part in many ..................... activities at school.(culture)
  A - 
culture
  B - 
cultural
  C - 
culturally
  D - 
culturaly
4-
Some young people today have very strange ....................(appear)
  A - 
appear
  B - 
appears
  C - 
appeared
  D - 
appearance
5-
Ba …………Liz to the rice-cooking festival. ( invite )
  A - 
invite
  B - 
invited
  C - 
invites
  D - 
invitation
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Festivals - Test 03
English 8 - Test 215
Festivals - Test 06
English 8 - Test 94
English 8 - Test 122
My Friend - Test 06
Inventions - Test 6
At Home - Test 08
Computers - Test 9
English 8 - Test 55
English 8 - Test 09
The Young Pioneers Club - Test 13
English 8 - Test 168
My Neighborhood - Test 07
English 8 - Test 173
A First - Aid Course - Test 13
English 8 - Test 25
English 8 - Test 37
English 8 - Test 14
Country Life And City Life - Test 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters