Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 29
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:40:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He no longer smokes now, but he ..................... a lot two years ago.
  A - 
used to smoke
  B - 
is used to smoking
  C - 
is used to smoke
2-
I will be back .................. 8.30 and 9.30.
  A - 
at
  B - 
between
  C - 
from
3-
She .................... drink coffee.
  A - 
not ought to
  B - 
ought to not
  C - 
ought not to
4-
My elder sister enjoys .........................
  A - 
cook
  B - 
to cook
  C - 
cooking
5-
My father asked me ................................... late.
  A - 
not to stay up
  B - 
to not stay up
  C - 
to stay up not
6-
The students are going to earn money ...................... the club.
  A - 
to
  B - 
for
  C - 
by
7-
She helped an old lady who wanted to be taken ................. the road.
  A - 
through
  B - 
across
  C - 
past
8-
- ............... do you have English?
- Twice a week.
  A - 
How long
  B - 
How often
  C - 
How
9-
Learner should try their best .................... new words.
  A - 
learning
  B - 
learn
  C - 
to learn
10-
Tam told his friend .......................... him a ride.
  A - 
give
  B - 
to give
  C - 
giving
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Computers - Test 9
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Our Past - Test 03
English 8 - Test 139
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 52
English 8 - Test 127
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
English 8 - Test 227
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
English 8 - Test 103
The Young Pioneers Club - Test 10
My Friend - Test 08
English 8 - Test 105
English 8 - Test 24
Traveling Around Viet Nam - Test 01
Traveling Around Viet Nam - Test 15
Festivals - Test 03
English 8 - Test 140
Computers - Test 1
English 8 - Test 07
Wonders Of The World - Test 1
English 8 - Test 192
English 8 - Test 113
Study Habits - Test 01
English 8 - Test 21
English 8 - Test 136
English 8 - Test 70
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters