Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 66
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:43:00 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I’m bored . ....................
  A - 
Let’s play a game
  B - 
Let’s to play a game
  C - 
Let’s playing a game
  D - 
Let play a game
2-
I don’t know ............table-tennis. Can you show me?
  A - 
what to play
  B - 
how to play
  C - 
how play
  D - 
how to playing
3-
Shoes and sandals are .............. from recycled old car tires
  A - 
make
  B - 
made
  C - 
maked
  D - 
to make
4-
It is fun ................. T.V.
  A - 
to watch
  B - 
watching
  C - 
watched
  D - 
watch
5-
My school will be ...................... next year .
  A - 
building
  B - 
to build
  C - 
built
  D - 
builded
6-
Would you mind .................. ......... the windows ?
  A - 
open
  B - 
to open
  C - 
opening
  D - 
opened
7-
He ...........a new computer on his birthday by his mother
  A - 
gave
  B - 
has given
  C - 
given
  D - 
was given
8-
Glass should be collected and sent to factories for ............
  A - 
recycling
  B - 
reducing
  C - 
refilling
  D - 
reusing
9-
I promise I .............. video games any time .
  A - 
will play
  B - 
play
  C - 
won’t play
  D - 
to play
10-
They were ..............to repair the table.
  A - 
tell
  B - 
told
  C - 
to tell
  D - 
telling
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Computers - Test 9
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Our Past - Test 03
English 8 - Test 139
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 52
English 8 - Test 127
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
English 8 - Test 227
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
English 8 - Test 176
English 8 - Test 232
English 8 - Test 17
The Young Pioneers Club - Test 08
At Home - Test 09
Country Life And City Life - Test 11
English 8 - Test 235
English 8 - Test 54
Wonders Of The World - Test 9
English 8 - Test 222
Our Past - Test 11
English 8 - Test 204
Study Habits - Test 08
My Neighborhood - Test 10
English 8 - Test 143
English 8 - Test 136
English 8 - Test 49
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters